Nowa wersja programu Czyste Powietrze została uruchomiona 15 maja 2020 roku. Jednym z ułatwień wprowadzonych w nowej edycji jest możliwość złożenia wniosku na inwestycje w trakcie realizacji, a nawet zrealizowane. To właśnie w tym aspekcie pojawiła się wzmianka, która może pomóc wnioskodawcom, którzy nie zdążą z realizacją przedsięwzięcia, w związku z pandemią.

6 miesięcy na złożenie wniosku

Zarówno w ramach podstawowego jak i podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze, koszty kwalifikowane dotyczące przedsięwzięć termomodernizacyjnych mogą być ponoszone od 15.05.2020 r. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z pandemią koronawirusa, która częściowo zachwiała łańcuchami dostaw, w regulaminie programu Czyste Powietrze pojawił się nowy zapis:

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30.06.2029 r.

Taki zapis obowiązuje od października 2020 roku. Nie podano jednak w jaki sposób beneficjent powinien udowodnić, że opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia powstały bez jego winy. Szczególnie, że opóźnienia mogą wynikać z różnych względów: choroba w domu beneficjenta, choroba w firmie, czy nawet obawy o niemożność zachowania odległości podczas prac instalacyjnych.

Z informacji, które uzyskaliśmy od przedstawiciela jednego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, aby udowodnić opóźnienia wynikające z pandemii powinno wystarczyć oświadczenie beneficjenta. W szczególnych przypadkach, jeśli tłumaczenia beneficjenta są lakoniczne lub wydają się być niezgodne z prawdą, WFOŚiGW może poprosić beneficjenta o jakieś dodatkowe materiały potwierdzające opóźnienia, na przykład oświadczenie od firmy wykonawczej.

 

Redakcja GLOBEnergia