Czyste Powietrze: Kwalifikujesz się na podwyższony poziom dofinansowania? Lepiej poczekaj

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Podział beneficjentów

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, beneficjenci zostali podzieleni według dwóch grup dochodowych: o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba będzie udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania wymaga zakończenia drogi legislacyjnej. Prace legislacyjne dotyczące udzielenia wójtom, burmistrzom, czy prezydentom miast możliwości wydawania zaświadczeń o dochodzie uprawniającym wnioskodawców do podwyższonego poziomu dofinansowania, są obecnie prowadzone są przez Ministerstwo Klimatu.

Według informacji, które uzyskaliśmy od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zmiany legislacyjne powinny wejść w życie za około 3 miesiące. Biorąc jednak pod uwagę opóźnienia, które spowodowała pandemia w innych przypadkach, chociażby przy okazji wejścia w życie nowej edycji Programu Czyste Powietrze, może się okazać że ten czas zostanie przedłużony.

Dlaczego wnioskodawcy powinni poczekać?

Według informacji, które dostaliśmy od Narodowego Funduszu, w ramach tego naboru wniosek o dofinansowanie może złożyć każda osoba fizyczna, również ta, której dochody po wydaniu zaświadczenia uprawniałyby ją prawdopodobnie do podwyższonego poziomu dofinansowania. Musi być po prostu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a jej dochód roczny nie może przekraczać kwoty 100 000 zł.

Należy jednak pamiętać, że w wersji Programu obowiązującej od 15.05.2020 r. na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie.

Po uzyskaniu dofinansowania w ramach podstawowego poziomu dofinansowania, nie będzie możliwości złożenia kolejnego wniosku w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania.

Teoretycznie po zakończeniu drogi legislacyjnej, ale przed rozpatrzeniem wniosku przez WFOŚiGW, wnioskodawca mógłby złożyć korektę wniosku. Jednakże obecnie regulamin nie określa, czy taka korekta mogłaby uwzględniać zmianę poziomu dofinansowania. Ta kwestia wyjaśni się prawdopodobnie dopiero w momencie ogłoszenia naboru - w późniejszym terminie. Do tego czasu, jeżeli wnioskodawca spodziewa się, że może liczyć na podwyższony poziom dofinansowania, powinien poczekać ze składaniem wniosku.

To nie wszystko…

W nowej wersji programu dla obu poziomów dofinansowania koszty kwalifikowane mogą być ponoszone od 15.05.2020 z zastrzeżeniem jednak, że nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z tym, potencjalny problem mogą mieć osoby, które z myślą o podwyższonym poziomie dofinansowania rozpoczęły inwestycję już w połowie maja. Jeżeli droga legislacyjna umożliwiająca uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania zostanie zakończona faktycznie w ciągu najbliższych trzech miesięcy - problemu nie będzie. Jeżeli się przedłuży - tacy inwestorzy mogą w ogóle dofinansowania nie uzyskać.

Liczymy jednak na to, że faktycznie w ciągu najbliższych trzech miesięcy uda się uruchomić nabór wniosków do podwyższonego poziomu dofinansowania, a droga legislacyjna zostanie zakończona w terminie.

https://globenergia.pl/ponad-160-wnioskow-dziennie-w-czystym-powietrzu-2-0/
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia