Do końca marca gminy mają szansę zgłosić chęć podpisania porozumienia w programie Czyste Powietrze. Po podpisaniu porozumienia będą miały szansę uzyskać dodatkowe bonusy! Samorządy otrzymają środki w postaci pakietów startowych oraz dodatkowe fundusze za podpisane umowy. Najwięcej zyskają te gminy, których wkład w program będzie najbardziej znaczący, a liczba złożonych wniosków największa! Łączna pula dodatkowych środków to ponad 100 000 000 zł.

źródło: NFOŚIGW

Wsparcie dla gmin

Dodatkowe wsparcie dla gmin od NFOŚiGW obejmie wsparcie przy utworzeniu i funkcjonowaniu punktów informacyjnych dla mieszkańców. Na ten cel gminy będą mogły uzyskać do 30 tys. zł. Kwota będzie wypłacana w transzach. Gmina otrzyma 9 000 zł na start, a potem po 7 000 zł kwartalnie, po podsumowaniu działań promocyjno-informacyjnych i ich rozliczeniu. Na ten rodzaj wsparcia dla gmin NFOŚiGW przeznacza do 74 310 000 zł.

Premiowane będzie również podpisywanie umów. Do tej pory samorząd dostawał 100 zł przy podpisaniu umowy na podwyższony poziom dofinansowania. Teraz premiowana będzie każda umowa podpisana w gminie. Przy podwyższonym poziomie dofinansowania będzie przysługiwało 150 zł za umowę, a 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania. Na ten rodzaj wsparcia dla gmin NFOŚiGW przeznacza do 12 000 000 zł.

źródło: NFOŚIGW

Dodatkowy bonus będzie przysługiwał gminom, w których zostanie złożonych najwięcej wniosków w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW przeznaczył na ten cel do 16 mln zł.

Termin wydłużony

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył również termin na składanie zgłoszeń od gmin, które będą chciały skorzystać z bonusów. Jak podaje Narodowy Fundusz, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu Czyste Powietrze. Aby gmina mogła mieć swój udział w programie, musi do końca marca tego roku wysłać zgłoszenie w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat.

Co z gminami, które podpisały już porozumienie?

Według stanu na 19.02.2021, porozumienie z Narodowym Funduszem podpisały 1063 gminy. Czy to oznacza, że one nie będą mogły skorzystać z dodatkowych środków? Okazuje się, że będą mogły! Gminy, które już mają podpisane porozumienie z wfośigw otrzymają propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia. Nowe porozumienia będą zawierane przez wfośigw do końca maja 2021 r.

Ponad 1000 gmin w programie!

8 lutego br. zostało podpisane tysięczne porozumienie WFOŚiGW z gminą Świętochłowice. Według danych KPRM, najwięcej gmin sygnowało porozumienie w woj. świętokrzyskim, najmniej w warmińsko-mazurskim.

W programie złożono już ponad 200 538 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3,67 mld zł. Minister Klimatu Michał Kurtyka poinformował, że porównując dane z grudnia 2019 do grudnia 2020 r., odnotowano 2-krotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, co oznacza, że wprowadzone zmiany w programie przynoszą skutki.

źródło: NFOŚIGW

Redakcja GLOBEnergia