15 maja 2020 roku wystartowała nowa odsłona Programu Czyste Powietrze, ze znacznie uproszczonymi procedurami. Dziś, po ponad 5 miesiącach od jej uruchomienia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło, że podwyższony poziom dofinansowania został uruchomiony! Na jakich zasadach?

 

Powód późniejszego uruchomienia

Podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze nie mógł zostać uruchomiony równocześnie z podstawowym, gdyż wymagał wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, umożliwiających wójtom, burmistrzom, czy prezydentom miast wydawanie zaświadczeń o dochodzie uprawniającym wnioskodawców do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Możliwość uruchomienia podwyższonego poziomu dofinansowania jest konsekwencją zmian przepisów wprowadzonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, a także wydania rozporządzenia Ministra Klimatu ws. wzoru żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia, które będą wydawane przez gminy z dnia 2.10.2020 r..

Dzięki wprowadzeniu zmian, od 21.10.2020 roku, inwestorzy uprawnieni do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania mogą złożyć wniosek o dotację!

Czyste Powietrze – podział beneficjentów

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, beneficjenci zostali podzieleni według dwóch grup dochodowych: o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Jak powiedział dla PAP Minister Michał Kurtyka, do wniosku w formie papierowej trzeba będzie dołączyć wydrukowany i podpisany w gminie dokument. Wniosek o wydanie zaświadczenia będzie można również złożyć w formie elektronicznej i podpisać go profilem zaufanym.

Zaangażowanie gmin

Michał Kurtyka liczy, że dzięki uruchomieniu podwyższonego poziomu dofinansowania, gminy bardziej zaangażują się w program Czyste Powietrze. Dodatkową zachętą dla gmin mają być dodatkowe środki. Za każde wydane oświadczenie, które zostanie później złożone do wfosiu, gmina otrzyma 100 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania – kwoty dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 32 000, bez względu na wybrane źródło ciepła. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną.

Maksymalne kwoty dotyczą łącznie takich przedsięwzięć jak demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy. Co istotne – nie wszystkie wymienione działania muszą zostać podjęte.

Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania – kwoty dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji dla beneficjenta w podstawowej grupie, który zdecyduje się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła wynosi nie może przekroczyć 25 000 zł, a jeśli beneficjent wybierze inne źródło ciepła – dotacja nie może przekroczyć 20 000 zł. Oprócz tego możliwy jest do uzyskania bonus w postaci dodatkowych 5 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną. Przedsięwzięcia, które wliczają się do dotacji są takie same w obu grupach dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji na przedsięwzięcie, które nie zakłada wymiany źródła ciepła wynosi 15 000 zł.

Jakie kwoty na konkretne urządzenia?

W tabeli zestawiono urządzenia, na które można otrzymać dotację, pod kątem intensywności dofinansowania i maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, wraz z podziałem na poziom dofinansowania. Dodatkowo, w ostatniej kolumnie została przedstawiona minimalna klasa efektywności energetycznej, którą musi spełniać urządzenie.

Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Wymagana
klasa
energetyczna
Urządzenie Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła
powietrze/woda
30% 9 000 60% 18 000 A+
Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 13 500 60% 18 000 A++
Pompa ciepła
typu
powietrze/powietrze
30% 3 000 60% 6 000 A++
Gruntowa pompa
ciepła
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 20 250 60% 27 000 A++
Kocioł gazowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 A
Kocioł olejowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 B
Kocioł zgazowujący
drewno
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
o podwyższonym
standardzie
45% 9 000 60% 12 000 A+
Ogrzewanie
elektryczne
30% 3 000 60% 6 000
Instalacja CO
i CWU
(w tym kolektory
słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)
30% 4 500 60% 9 000 Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A
Rekuperacja 30% 5 000 60% 10 000 A
Mikroinstalacja PV 50% 5 000 50% 5 000

 

Urządzenia zawarte w tabeli muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej.

Baza urządzeń

Na początku października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił rozszerzoną bazę urządzeń i materiałów spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Kompleksowy katalog ZUM powstał w oparciu o funkcjonującą do tej pory stronę czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i jest zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Na liście znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz wykorzystujące OZE: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Rozszerzenie bazy polegało na dołączeniu do listy materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych. NFOŚiGW planuje, aby docelowo – już w 2021 r. w Czystym Powietrzu kwalifikowane były tylko te materiały i urządzenia, które zostały wpisane na „zieloną” listę.

Redakcja GLOBEnergia