Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która rozpatrywała poselski projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 437 i 437-A).

Jedna z poselskich poprawek dotyczyła bardzo ważnej dla wnioskodawców w programie Czyste Powietrze kwestii, a mianowicie wydawania przez gminy zaświadczeń uprawniających do podwyższonego dofinansowania w Czystym Powietrzu! To oznacza, że prace trwają! Najwyższy czas, gdyż według przewidywań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podwyższony poziom dofinansowania powinien zostać uruchomiony jesienią tego roku!

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, źródło: twitter

Podział poziomów dofinansowania

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, beneficjenci zostali podzieleni według dwóch grup dochodowych: o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba będzie udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Na razie złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania jest niemożliwe, gdyż droga legislacyjna, która umożliwiłaby wydanie zaświadczenia w gminie nie została jeszcze zakończona. Plus jest taki, że tematy poruszone podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wskazują na to, że prace faktycznie są już prowadzone.

Cel wprowadzenia poprawki

Celem programu Czyste Powietrze jest likwidacja 3 milionów kopciuchów znajdujących się na terenie Polski. Znaczna część przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła zlokalizowana jest w domach osób mniej zamożnych, które do wymiany źródła ciepła i przeprowadzenia termomodernizacji potrzebują wyższej dotacji.

W związku z tym, potrzebne są zmiany, które pozwolą zidentyfikować uboższe osoby w gminie i sprawnie przeprowadzić je przez proces składania wniosków. Do tego niezbędne jest rozwiązanie ustawowe, które to ułatwi. Konieczne jest przyspieszenie formalnej oceny wniosków składanych do Wojewódzkich Funduszy poprzez wykorzystanie przedkładanych przez wnioskodawców zaświadczeń o miesięcznym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa domowego.

Poprawki do projektu ustawy, a wśród nich między innymi ta dotycząca programu Czyste Powietrze, zostały przyjęte decyzją 23 na 29 głosów.

Nad czym jeszcze dyskutowała Komisja?

Jak na swoim twitterze poinformował Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu, pod obrady Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy dotyczącej przeniesienia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie ustawy pozwoliłoby na zwiększenie dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania!

Redakcja GLOBEnergia