Program Czyste Powietrze to program wspierający finansowo indywidualnych inwestorów, którzy decydują się na gruntowną termomodernizację budynków jednorodzinnych. Nabór wniosków rozpocznie się w przeciągu kilku tygodni.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na docieplenie, wymianę stolarki okiennej, wymianę systemu grzewczego, wentylację i odnawialne źródła energii. – szczegóły TUTAJ.

Znamy również wymagania jakie muszą spełnić konkretne urządzenia. Przyjrzyjmy się pompom ciepła i instalacjom fotowoltaicznym.

Pompy ciepła w programie Czyste Powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze można będzie skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła lub pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody. Zakres tego rodzaju prac będzie musiał wynikać z audytu energetycznego lub z uproszczonej analizy energetycznej. Taka analiza, czy też audyt będą musiały zostać przedstawione we wniosku o dofinansowanie. W przypadku nowobudowanych budynków jednorodzinnych można będzie współfinansować pompy ciepła pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Czyli izolacyjność takiego budynku powinna być wyższa niż obecne wymagania zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Co do samych urządzeń, to będą one musiały spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła będą musiały spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Maksymalny koszt powietrznej pompy ciepła może wynieść do 30 000,00 zł. Natomiast pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody do 45 000 zł. Jeśli koszty robót przekroczą te limity, kwoty powyżej stanowić będą koszt niekwalifikowany – który ewentualnie można będzie sfinansować z pożyczki z Banku Ochrony Środowiska.

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze

Zarówno dla istniejących i nowo budowanych domów jednorodzinnych będzie można dofinansować w formie pożyczki koszt zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Aby otrzymać dofinansowanie, moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

  • PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
  • PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,
    lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Odnośnie falownika, musi on posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.

Moduły fotowoltaiczne oraz inwertery muszą posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru. Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

Co ważne – koszty związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych spełniających określone wymagania będzie można współfinansować tylko w formie pożyczki. Dodatkowym warunkiem jest spełnienie w budynku wymagań dla przegród w zakresie izolacyjności od roku 2021.

Drugim warunkiem jest wymóg zakupu i montaż wybranego źródła ciepła. Np. kotła na paliwo stałe, węzła cieplnego, systemu ogrzewania elektrycznego, kotła olejowego, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła, pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu lub wody – spełniającego określone w programie warunki techniczne). Jednak w przypadku, gdy w budynku istnieje już takie źródło ciepła to ten wymóg nie obowiązuje!

Redakcja GLOBEnergia