Dla inwestycji fotowoltaicznych planowanych na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne odnoszące się do możliwości uzyskania takiej decyzji wielokrotnie wskazuje, że instalacji fotwoltaicznych nie można zaliczyć do urządzeń infrastruktury technicznej, a co się z tym wiąże, uzyskanie decyzji możliwe jest jedynie po spełnieniu wymogu dobrego sąsiedztwa. 

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, zwana dalej w skrócie u.p.z.p.)  wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych w tym przepisie warunków. 

Na szczególną uwagę zasługuje zapis zawarty w pkt 1 tego przepisu. Zgodnie z nim, aby możliwe było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Wymóg ten określany jest mianem zasady dobrego sąsiedztwa. Zasada ta uzależnia zmianę w zagospodarowaniu terenu od dostosowania się do wskazanych w powyższym przepisie cech zagospodarowania terenu sąsiedniego. 

Obowiązek spełnienia wymogu dobrego sąsiedztwa nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 61 ust. 3 u.p.z.p. W przypadku tego typu urządzeń nie zachodzi konieczność badania istnienia spełnienia warunku tzw. dobrego sąsiedztwa czy dostępu do drogi publicznej tj. spełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.z.p. 

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych, coraz częściej wyrażane jest stanowisko, że inwestycji polegającej na instalacji naziemnego systemu fotowoltaicznego nie można zaliczyć do kategorii urządzeń infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie muszą spełniać warunku dobrego sąsiedztwa (tak WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 298/14, WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 411/11, WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 4 luty 2015 r., sygn. akt. II SA/Po 698/14, WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 5 luty 2015 r. sygn. akt.  II SA/Bk 1097/14, powyższe wyroki dostępne są w Bazie Orzeczeń NSA). 

Anna Siwkowska
radca prawny


O konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz o opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w GLOBEnergia Plus 5/2016!

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł już dziś!

appstore        google play