Celem inwestycji jest budowa i eksploatacja nie więcej niż 120 elektrowni wiatrowych. Farma zlokalizowana będzie w południowej części Morza Bałtyckiego, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości około 23 km na północ od linii brzegowej.

Powierzchnia całkowita farmy to prawie 117 km2. Przewidywana maksymalna moc pierwszej w Polsce morskiej farmy wynosić będzie od 600 do 1200 MW. W ramach inwestycji zostanie zrealizowanych nie więcej niż 6 morskich stacji elektroenergetycznych oraz łącznie do 200 km odcinków wewnętrznych morskich kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Realizacja projektu „Bałtyk Środkowy III” umożliwi polskim stoczniom, w Szczecinie i w Gdyni, budowę fundamentów i wież planowanych elektrowni.

Wydano zgodę na zastosowanie na Farmie 4 rodzajów fundamentów: monopali, grawitacyjnych, fundamentów kratownicowych (typu jacket) oraz fundamentów trójnożnych (typu tripod).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w wydanej decyzji nałożył na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Konieczne jest prowadzenie monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Monitoringi będą dotyczyły m.in. przeglądów technicznych fundamentów i kabli, warunków hydrologicznych oraz badań wpływu konstrukcji na bentos tj. organizmy związane ze środowiskiem morskim w tym małże, ryby, ssaki morskie, ptaki i nietoperze.

W decyzji stwierdzono ponadto konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Morska energetyka wiatrowa jest ważną alternatywą dla farm lądowych, które wywołują wiele kontrowersji. Morskie farmy wiatrowe w stosunku do lądowych charakteryzują się dwukrotnie większą produktywnością i stabilnością, a ich lokalizacja nie wywołuje protestów społecznych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska