Decyzja środowiskowa przede wszystkim

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1205 decyzSrodowisk

Oprócz doskonałego pomysłu na inwestycję, środków na jej realizację oraz przemyślanego biznes planu, niezbędnym ogniwem decydującym o powodzeniu danego przedsięwzięcia są kwestie formalne.

Typowym przykładem takiej sytuacji jest obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, co może okazać się nie tylko czasochłonnym, ale również dość karkołomnym zadaniem. Czas poświęcony na samodzielne poszukiwanie wyjścia z labiryntu przepisów, procedur, zasad i wymogów może być drogą wiodącą donikąd. Na kim spoczywa obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej

 W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) obowiązującym od 15 listopada 2010 roku, które kwalifikuje działania mogące znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wzrosła pula inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej. Bez dopełnienia stosownych formalności nie ma mowy o rozpoczęciu budowy. – Rozporządzenie dzieli inwestycje na dwie grupy. Pierwszą z nich tworzą przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, zanim wystąpimy o wydanie decyzji, musimy sporządzić raport oceniający jego wpływ na środowisko. Drugi rodzaj inwestycji to takie, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na ekosystem. W tej sytuacji trzeba przygotować kartę informacyjną, która zwiera ogólny opis planowanej inwestycji. Następnie właściwy organ ocenia, czy istnieje konieczność sporządzenia raportu – tłumaczy Maciej Nadulski, Prezes Zarządu MEW Projekt S.A.  (…)
Dopełnienie niezbędnych formalności ma również zasadnicze znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wynikające z rozporządzenia Rady 10832006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 12601999 – zgodność ze wspólnotową polityką ochrony środowiska.  

Agata Wojdalska MEW SA

Czytaj całość w GlobEnergia 5/2012