Dzisiaj od godziny 14:00 Komisja Infrastruktury będzie pracowała nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 

 

Pisaliśmy, już kilkakrotnie na naszym portalu o zmianach dotyczących lokalizacji turbin i prowadzenia inwestycji w elektrownie wiatrowe, które zakłada poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pisaliśmy o MPZP i zezwoleń na eksploatację, o wymogu minimalnej odległości, o wzroście podatku od nieruchomości.

Tym razem przepisy przejściowe, a więc decyzje WZ, studia i mpzp, oraz pozwolenie na budowę. Poniższe zmiany dotyczą farm planowanych, w toku procesu inwestycyjnego oraz farm istniejących

  1. Decyzje WZ

Co do zasady postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy będą umarzane.

Wyjątekprzewidziany został dla decyzji wz dla elektrowni wiatrowych które spełniają normy odległościowe określone w art. 4 projektu ustawy. Stracą one moc po upływie roku i jednego dnia od dnia wejścia w życie ustawy, chyba, że przed upływem tego terminu na ich podstawie inwestor uzyska pozwolenie na budowę.

Decyzje WZ dla elektrowni wiatrowych które niespełnianą norm odległościowych stracą moc z dniem wejścia w życie ustawy.

  1. Studia i mpzp

Studia oraz mpzp uchwalone przed dniem wejście w życie proponowanej ustawy zachowają ważność.

Jednak jeśli w mpzp przewidziano lokalizację elektrowni wiatrowej, która nie będzie spełniała norm odległościowych z art. 4 dla takiej elektrowni nie będzie możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem ustawa zobowiązuje organ administracji architektoniczno-budowlanej do odmowy jego wydania.

  1. Pozwolenia na budowę

Postępowania w toku których przedmiotem jest uzyskanie  pozwolenia na budowę elektrowni, dla których podstawą jest decyzja WZ w której przewidziana odległość elektrowni wiatrowych spełnia normy art. 4 prowadzone będą na postawie dotychczasowych przepisów w ciągu 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Postępowania prowadzone na podstawie decyzji WZ niespełniających norm odległościowych zostaną umorzone.

Jeśli postępowanie o pozwoleniu na budowę prowadzone jest na podstawie mpzp, którego przepisy odległościowe nie zachowują norm odległościowych wskazanych w ustawie organ prowadzący postępowanie zobowiązany będzie odmówić wydania pozwolenia na budowę. 

Proponowane ustawą zmiany niewątpliwie wiążą się ze zmniejszeniem opłacalności budowy farm wiatrowych. Inwestorzy którzy eksploatują istniejące już farmy wiatrowe w przypadku wejścia w życie przepisów zobowiązani będą do poniesienia nowych, niemałych kosztów.

Anna Siwkowska

radca prawny