Długoterminowa Strategia Renowacji ma na celu poprawę efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz zaprezentowanie drogi osiągnięcia wieloskalowej i głębokiej renowacji budownictwa w Polsce, według wyznaczonych celów na lata 2030, 2040 oraz 2050.

W dokumencie wskazano wytyczne co do kształtu polityki w obszarze renowacji budynków oraz trzy scenariusze dla termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050 r.

Scenariusz rekomendowany dla renowacji w Polsce

Scenariusz rekomendowany do 2050 r. zakłada, że 66 proc. budynków będzie zmodernizowanych i doprowadzonych do standardu pasywnego, natomiast 21 proc. do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków będą zaliczane do przedziału efektywności 90-150 kWh (m2*rok), gdyż z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie będzie można poddać ich głębokiej modernizacji. Jej tempo przewidywane jest na poziomie 4 proc. Głęboka renowacja w skali 3 proc. będzie możliwa do osiągnięcia dopiero po 2035 r. Kraj potrzebuje czasu na zebranie odpowiednich kompetencji oraz potencjału dostawców niezbędnych technologii.

Skutkiem termomodernizacji będzie oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnych wynosząca 147 TWh, co odpowiada 75 proc. obecnego poziomu zapotrzebowania na energię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to równowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie (równowartość ok. 25 proc. całkowitej ich emisji w Polsce).

Jak sama nazwa mówi – Długoterminowa Strategia Renowacji – nie narzuca w sposób bezpośredni zmian, ale wytycza kierunki prowadzenia polityki efektywności energetycznej w sektorze budowlanym.

Długoterminowa Strategia Renowacji a prawo UE

Długoterminowa Strategia Renowacji jest elementem zintegrowanego, krajowego planu w obszarze energii i klimatu. Pierwszą długoterminową strategię renowacji przedkłada się Komisji Europejskiej niezależnie od zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w terminie do 10 marca 2020 r. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązek jej przygotowania i aktualizacji wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, z późn.zm. ).

Po przyjęciu strategii zostanie ona notyfikowana przez Komisję Europejską. Przedłożenie KE Strategii jest obligatoryjne, aby spełnić warunkowość wstępną dla perspektywy UE na lata 2021-2027, od której spełnienia zależy dostępność środków UE.

Jak czytamy na stronie RCL, dokument powinien zostać przekazany Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Podjęto decyzję o przyjęciu Strategii uchwałą Rady Ministrów, równolegle z procesem wdrażania dyrektywy 2010/31, celem dotrzymania zadeklarowanych terminów.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacyjne

Redakcja GLOBEnergia