Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że jest w trakcie przygotowywania rozwiązań, które zwiększą udział OZE w krajowym systemie energetycznym. Eksperci pracują nad projektem „nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Rząd chce zwiększyć udział OZE w krajowym zużyciu energii podkreślając, że ozwój sektora energii musi być zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Przekazanie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o OZE MKIŚ planuje w czwartym kwartale 2021 roku.

Główny kierunek to tworzenie prawa i warunków, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i nowe innowacyjne projekty. Propozycje rozwiązań przyczynią się także do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Dostosowanie do założeń dyrektywy RED II

Nowelizacja ustawy o OZE to realizacja unijnych zobowiązań i transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zwanej dyrektywą RED II.

Równolegle prowadzone są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który będzie wdrażał ww. dyrektywę w obszarze transportu.

Nowe przepisy skierowane będą na rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań i technologii sektora OZE. Regulacje będą dotyczyć takich obszarów jak biometan (m.in. definicja i zakres prowadzenia działalności), klastrów energii (m.in. czytelne zasady tworzenia i zakres funkcjonowania), hybrydowych instalacji OZE. Celem będzie także zwiększanie udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie.

Powstanie Krajowy Punkt Kontaktowy

Resort zapowiada, że w ramach wspomnianej transpozycji unijnej dyrektywy RED II planowane jest także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego jako wsparcie informacyjne w zakresie realizacji inwestycji OZE. Ponadto uproszczone zostaną procedury administracyjne oraz rozszerzone będzie stosowanie gwarancji pochodzenia.

Wspieranie odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów krajowej oraz unijnej polityki energetycznej. Rozwój technologii OZE generuje jednocześnie wzrost gospodarczy, a inwestycje w tym zakresie pozwalają na pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię. Mają też duży wpływ na bezpieczeństwo dostaw. Nowe regulacje będą także wsparciem dla nowych inwestorów i ich projektów. Jest to kolejny etap transformacji polskiego rynku energii elektrycznej, która jest niezbędna by zapewnić konsumentom i aktywnym odbiorcom ważną rolę w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia