Dzisiaj, do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

 
Został skierowany do Biura Legislacji i Biura Analiz Sejmowych.


Co zawiera?
Dodano pojęcia, o których toczyły się dyskusje: makro i mikroklaster energii. Zmienino pojęcie prosumenta, wyłączają z możliwości bycia prosumentem przedsiębiorców. Potwierdziły się też informacje ze spotkań przedstawicieli branży z ME o net meteringu., a mianowicie prosument może rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, nie więcej jednak niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci, w stosunku: 
 
1) 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 7 kW; 
2) 1 do 0,5 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 7 kW; 
3) 1 do 0,35 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, dla której prosument korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na zakup lub instalację mikroinstalacji lub jej części.
 
Nie zmieniono więc ani przedziałów mocy instalacji, ani stosunku rozliczeń. 
Zaproponowano również pewnego rodzaju zabezpieczenie dla wytwórców zielonej energii w postaci instytucji do której można się odwołać w przypadku odmowy przyłączenia instalacji do sieci. Będzie nią Prezes URE.
 
W projekcie ujęto również, że operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z którą zamierza współpracować mikroklaster lub makroklaster energii jest obowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do tej sieci, na zasadzie równego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dystrybucji energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci.
 
Nie zrezygnowano, lecz uzupełniono zapisy o systemie aukcyjnym. Uregulowano sposób wyliczania łącznej wartości pomocy publicznej, w tym wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia wydanych na podstawie odpowiednich ustaw.
 
Więcej informacji wkrótce!
 
Źródło: GLOBEnergia