Dobre praktyki w energetyce wiatrowej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dobre praktyki w energetyce wiatrowej

Rozwój energetyki wiatrowej z uwzględnieniem interesu ekonomicznego, ekologicznego i społecznego – właśnie w taki sposób określona została misja spółki Green Power Development Sp. z o.o. z Krakowa. W niniejszym artykule pokrótce zostanie omówiona działalność spółki ze szczególnym uwzględnieniem standardów postępowania, w ramach, których realizowane są projekty. Dla przejrzystości standardy te będą się odnosić właśnie do wskazanych powyżej „interesów”.

 

Interes ekonomiczny

 

W ramach naszych działań staramy się optymalizować zyskowność w okresie wieloletnim, jednakże biorąc pod uwagę stopień skomplikowania prowadzonych przez nas inwestycji, bardzo ważne jest wskazanie i rozsądne wyważenie wzajemnych relacji pomiędzy racjami ekonomicznymi a interesem społeczności lokalnej oraz interesem ekologicznym.

 

Po pierwsze z całą stanowczością należy stwierdzić, że żadna firma deweloperska, która przygotowuje projekt farmy wiatrowej bez poszanowania słusznych racji społeczności lokalnej oraz dogłębnej analizy uwarunkowań przyrodniczych, nie zrealizuje przygotowanego przez siebie projektu. Inwestor nie zaryzykuje, bowiem wydania kwot pieniężnych, liczonych w milionach euro, gdy społeczność lokalna jest zdecydowanie przeciwko budowie w okolicy farmy wiatrowej, składa i będzie składała kolejne protesty i odwołania na każdym etapie postępowań administracyjnych związanych z realizacją projektu (m.in. w ramach procedury zmian zagospodarowania przestrzennego, procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (DUŚ) czy wreszcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę), a na etapie budowy farmy może utrudniać sprawne prowadzenie prac. Również brak szczegółowej i rzetelnej analizy uwarunkowań przyrodniczych będzie rzutował na możliwość realizacji projektu farmy wiatrowej.

 

W tym wypadku bardzo ważne jest ścisłe trzymanie się wszystkich procedur i wytycznych związanych ze screnningami i monitoringami ornitologicznymi, chiropterologicznymi (badanie występowania nietoperzy) i fitosocjologicznymi (badanie występowania roślin, w szczególności chronionych). Co więcej, w przypadku projektów prowadzonych przez Green Power Development dążymy do wprowadzenia własnych wytycznych, jeszcze bardziej restrykcyjnych w stosunku do wytycznych ogólnych. W szczególności warto tutaj wskazać kwestie norm hałasu (odległość od zabudowy mieszkalnej) oraz odległości od lasu (eliminacja potencjalnych zagrożeń ornitologicznych i chiropterologicznych).

 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na przeprowadzanie na zlecenie właściwych organów państwowych monitoringów porealizacyjnych, które odbywają się zazwyczaj rok czy dwa lata po uruchomieniu farmy wiatrowej. W sytuacji gdyby okazało się, że badania przyrodnicze przedrealizacyjne wykonane były nierzetelnie, konieczne mogłoby się okazać czasowe bądź stałe wyłączenie farmy (ewentualnie poszczególnych turbin), a w najgorszej sytuacji nawet jej demontaż i przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy. Jest rzeczą oczywistą, że takiego ryzyka, związanego ze stratą milionów euro, nie podejmie żaden inwestor. W związku z powyższym – chcąc zrealizować przygotowany przez dewelopera projekt farmy wiatrowej – konieczna jest jak najdalej posunięta minimalizacja ryzyka inwestycyjnego na każdym etapie prac związanych z przygotowaniem projektu. Takie działalnie oczywiście wiąże się ze znacznie większymi kosztami ponoszonymi przez dewelopera oraz dłuższym czasem przygotowania inwestycji, ale przekłada się na realną możliwość realizacji projektu farmy wiatrowej oraz jej późniejsze sprawne funkcjonowanie, co ma bezpośredni wpływ na zysk i ryzyko związane z inwestycją.

 

zobacz także

Elektrownia wiatrowa krok po kroku

 

Interes ekologiczny

Poszukując nowych, ewentualnych lokalizacji farm wiatrowych, jedną z pierwszych czynności, jakie trzeba wykonać, jest sprawdzenie, w jakiej odległości od projektowanej farmy znajdują się tereny objęte ochroną przyrodniczą. Obecnie w polskich warunkach nie ma możliwości posadowienia farmy wiatrowej w parku narodowym bądź jego otulinie, parku krajobrazowym oraz rezerwacie przyrody. Problematyczne jest również posadowienie farmy wiatrowej na obszarze objętym programem Natura 2000. Bardzo trudne byłoby posadowienie farmy wiatrowej w otulinie parku krajobrazowego oraz w obszarze chronionego krajobrazu. W przypadku projektowania farmy wiatrowej na tych ostatnich terenach bardzo ważna jest bliska współpraca z władzami zespołu parków krajobrazowych, w skład, którego wchodzi otulina interesującego nas parku, oraz z władzami samorządowymi sprawującymi nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu w danym województwie. Szczególnie ważne jest również nawiązanie kontaktu z odpowiednią Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że wskazane powyżej instytucje mogą mieć znaczny wpływ w ramach procedury uzyskiwania przez dewelopera decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (DUŚ), istotne jest kompleksowe i rzetelne zaprezentowanie ich przedstawicielom zarówno specyfiki rynku energetyki wiatrowej w Europie i w Polsce, jak i faktów i mitów związanych z farmami wiatrowymi, a w szczególności projektu farmy wiatrowej, która miałaby być realizowana na obszarze chronionym przyrodniczo. Nie mniej ważne jest również przedstawienie tzw. efektu ekologicznego elektrowni wiatrowej – praca jednej elektrowni wiatrowej pozwala zapobiec wytworzeniu w skali roku potężnej ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Oczywiście, w zależności od wielkości projektu i rodzaju planowanych turbin, należy wcześniej przeliczyć odpowiednie wskaźniki ilościowe odnoszące się do powyższych wytworów ubocznych elektrowni klasycznych.

 

Paweł Konieczny
Green Power Development
www.green-power.com.pl

 

Czytaj całość

Globenergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image56