4 maja weszła w życie ustawa o OZE. Warto zauważyć, że Ustawa o OZE to nie tylko system aukcyjny i taryfy gwarantowane dla prosumentów, ale również szereg uregulowań, dotyczących technicznych aspektów wykonywania instalacji, również tych najmniejszych. 

 
Art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii mówi o tym, że instalatorzy, zajmujący się montażem instalacji opartych na OZE mają obowiązek uzyskania specjalnego certyfikatu wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Nowy przepis dotyczący certyfikatu wszedł w życie 4 maja.
 
Czytając zapis art. 136 wnioskujemy, że mówi on jedynie o tym, że instalatorzy mogą zdobywać uprawnienia. 
Dalsze zapisy ustawy mówią jednak jednoznacznie, że aby potwierdzić legalność wykonania instalacji, instalator musi posiadać udokumentowane uprawnienia. 
Problem z udokumentowanym uprawnieniem do wykonywania instalacji dotyczy również prosumentów, którzy korzystają z dofinansowania na zakup i montaż instalacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
Jak zdobyć certyfikat instalatora OZE? 
W celu wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:
– instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe,
– instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin.
 
W przypadku instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali wewnętrzny egzamin otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, z którym mogą zapisać się na egzamin państwowy organizowany przez UDT. Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii  wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.
 

Zapisz się na szkolenia już dziś!