Gmina Besko planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko i Zarszyn – projekt partnerski”.

W ramach projektu gminy będą ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla zainteresowanych mieszkańców.

Poziom dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 3.1. Rozwój OZE wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Besko i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu (tj. 5 lat po jego zakończeniu) w sposób zapewniający funkcjonowanie instalacji.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Regulamin dotyczący naboru deklaracji uczestnictwa oraz potrzebne formularze można znaleźć na stronie gminy Besko. W regulaminie znajdują się również zestawienia szacunkowych kosztów instalacji, wkładu własnego i dofinansowania w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości 85%.

Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Gminy do 30 czerwca (czwartek) 2016 r. do godz. 15:00. Nie będą one przyjmowane listownie oraz w formie elektronicznej.

Źródło: besko.pl