Dodatek osłonowy – gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy

W styczniu każdy z nas ma możliwość ubiegania się o świadczenie, które pokryje koszty energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen. Dodatek osłonowy można otrzymać pod kilkoma warunkami na podstawie złożonego wniosku. Gdzie trzeba złożyć taki dokument? Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wnioski

W odpowiedzi na kryzysową sytuację w sektorze energetycznym oraz ryzyko znacznego obniżenia stopy życiowej Polaków, wprowadzono świadczenie pomocowe tzw. dodatek osłonowy. Wsparcie o łącznej kwocie 4 mld zł trafi do grupy ok. 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, w szczególności do gospodarstw najuboższych energetycznie. Świadczenie otrzymamy pod warunkiem, że dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 


Oto stawki dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania będzie większa (oznaczona gwiazdką *) w przypadku korzystania z konwencjonalnego ogrzewania, w szczególności kotłów na paliwo stałe tj. węgiel. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Obowiązuje także zasada “złotówka za złotówkę” - przekroczenie określonego dochodu o przysłowiową złotówkę nie spowoduje całkowitego wyeliminowania z uzyskania dofinansowania. W tym przypadku wsparcie otrzymane w ramach dodatku będzie nieco niższe – zostanie ono pomniejszone o kwotę, o jaką kryterium dochodowe było przekroczone.

Kto może się ubiegać?

Pomoc będzie dotyczyć w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Przykładowo, dodatki obejmą emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, czy emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, co pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Gdzie znajdę i złożę wniosek?

Wniosek wraz z instrukcją jak go wypełnić jest już dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dokument może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dane są niezbędne do ustalenia dochodu w zakresie kategorii dochodów, w tym informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków gospodarstwa domowego.

Kiedy będą wypłacane podatki?

Dodatek osłonowy będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku. Aby zmniejszyć obciążenie obsługowe po stronie gmin zaproponowano, aby dodatek osłonowy był wypłacany dwa razy w roku. tj. pierwsza rata do dnia 31 marca 2022 roku i druga rata do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska