Dodatek osłonowy – jak złożyć wniosek? Skorzystaj z nowego świadczenia

W 2022 roku Polacy mogą ubiegać się o świadczenie, które pokryje koszty energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen. Dodatek osłonowy można otrzymać na podstawie złożonego wniosku oraz kilku innych warunków. Przedstawiamy szczegóły!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polskę, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, czeka trudna zima. Nie chodzi bynajmniej o warunki pogodowe, a o ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego, które dosłownie zmrożą nasze portfele. Coraz większe ceny nośników energii powodują, że już dziś wiele gospodarstw domowych ma problem z opłaceniem rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie.

W odpowiedzi na kryzysową sytuację oraz ryzyko znacznego obniżenia stopy życiowej Polaków, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego. Przyjęta specjalna ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie. Dodatek jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 roku przez Prezesa Rady Ministrów tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

Dodatek osłonowy – co warto wiedzieć?

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie dwóch kryteriów dochodowych, co pozwoli prawidłowo oszacować koszty całego systemu.

Na dodatek przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł, które trafią do koło 7 mln gospodarstw domowych.

Obowiązują następujące stawki dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania będzie większa (oznaczona gwiazdką *) w przypadku korzystania z konwencjonalnego ogrzewania, w szczególności kotłów na paliwo stałe tj. węgiel. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto. Jakkolwiek szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana. Warto wspomnieć, że wskazane progi dochodowe korelują z kryteriami dochodowymi do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

WAŻNE! Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Kto będzie odbiorcą?

Beneficjentami dodatku osłonowego będą nie tylko odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, ale także gospodarstwa domowe, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc będzie dotyczyć w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Przykładowo, dodatki obejmą emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, czy emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, co pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Kiedy będą wypłacane podatki?

Dodatek osłonowy będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku. Aby zmniejszyć obciążenie obsługowe po stronie gmin zaproponowano, aby dodatek osłonowy był wypłacany dwa razy w roku. tj. pierwsza rata do dnia 31 marca 2022 roku i druga rata do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Co jeśli nie złożysz wniosku w styczniu? Osoby, które nie złożą wniosku do końca tego miesiąca, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Zasada „złotówka za złotówkę”.

Rząd często wyjaśnia, że zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza?

- Przyjęte w projekcie kryteria dochodowe to bardziej wytyczne niż sztywne granice. Przekroczenie określonego dochodu o przysłowiową złotówkę nie spowoduje całkowitego wyeliminowania z uzyskania dofinansowania. W tym przypadku wsparcie otrzymane w ramach dodatku będzie nieco niższe – zostanie ono pomniejszone o kwotę, o jaką kryterium dochodowe było przekroczone – wyjaśniała w komunikacie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Dodatki energetyczne zawieszone!

Warto podkreślić, że w ramach proponowanych regulacji na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych, ponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy niż w aktualnym stanie prawnym wspomogą odbiorców.

Dodatki będą wypłacane przez gminę

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została opublikowana 3 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw. Kolejnym krokiem było podpisanie przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia ws. wzoru wniosku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Ponadto, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy, na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego zostanie nałożony obowiązek informacyjny dot. prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o dodatek.

Gdzie znajdę wniosek?

Wniosek wraz z instrukcją jak go wypełnić jest już dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dokument może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Rusza specjalna infolinia!

Od 4 stycznia 2022 roku będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska