Jak uzyskać 1150 zł wsparcia? Wszystko o dodatku osłonowym

Sejm skierował do Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projekt ustawy o dodatku osłonowym, który zakłada wprowadzenie w 2022 roku świadczenia na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen. Przedstawiamy założenia wsparcia dotychczas wypracowane przez rząd. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informuje, że został zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę". Przedstawiamy szczegóły!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polskę, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, czeka trudna zima. Nie chodzi bynajmniej o warunki pogodowe, a o ceny energii i gazu ziemnego, które dosłownie zmrożą nasze portfele. Coraz większe ceny nośników energii powodują, że już dziś wiele gospodarstw domowych ma problem z opłaceniem rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły aż o 7,7 proc.

W odpowiedzi na kryzysową sytuację oraz ryzyko znacznego obniżenia stopy życiowej Polaków, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego. Zaproponowana ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy ok. 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie. Dodatek osłonowy ma pomóc w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy jest częścią przedstawionej w listopadzie 2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów  tarczy antyinflacyjnej – rozwiązaniem przygotowanym jako narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2022 roku.

Dodatek osłonowy – co warto wiedzieć?

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przyznawany na podstawie dwóch kryteriów dochodowych, co pozwoli prawidłowo oszacować koszty całego systemu.

W projekcie proponuje się następujące stawki dodatku osłonowego:

1)  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 400 zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 600 zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 850 zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1150 zł.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana. Warto wspomnieć, że wskazane progi dochodowe korelują z kryteriami dochodowymi do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Kto będzie odbiorcą?

Beneficjentami dodatku osłonowego będą nie tylko odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, ale także gospodarstwa domowe, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc będzie dotyczyć w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Przykładowo, dodatki obejmą emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury, czy emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, co pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym.

Kiedy będą wypłacane podatki?

Jak czytamy w projekcie ustawy, aby zmniejszyć obciążenie obsługowe po stronie gmin zaproponowano, aby dodatek osłonowy był wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do dnia 31 marca 2022 roku i druga rata do dnia 2 grudnia 2022 roku  Dodatek osłonowy będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zasada „złotówka za złotówkę”.

Rząd często wyjaśnia, że zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza?

- Przyjęte w projekcie kryteria dochodowe to bardziej wytyczne niż sztywne granice. Przekroczenie określonego dochodu o przysłowiową złotówkę nie spowoduje całkowitego wyeliminowania z uzyskania dofinansowania. W tym przypadku wsparcie otrzymane w ramach dodatku będzie nieco niższe – zostanie ono pomniejszone o kwotę, o jaką kryterium dochodowe było przekroczone – wyjaśnia w komunikacie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Dodatki energetyczne zawieszone!

Warto podkreślić, że w ramach proponowanych regulacji na czas wypłaty dodatku osłonowego tj. na cały 2022 rok zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych, ponieważ dodatki osłonowe w szerszym zakresie i w sposób bardziej kompleksowy niż w aktualnym stanie prawnym wspomogą odbiorców.

Dodatki będą wypłacane przez gminę

Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała, że dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy.

- Gminy otrzymają dotacje z budżetu państwa, które przekażą im wojewodowie. Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określony będzie w drodze uchwały przez radę gminy. Zapewni to gminom swobodę i elastyczność w jego przygotowaniu oraz da możliwość opierania się na już istniejących wzorach – np. wniosku z programu „Czyste Powietrze – wyjaśnia.

Ponadto, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy, na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego zostanie nałożony obowiązek informacyjny dot. prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o dodatek.

Już dziś zapraszamy na łamy GLOBEnergia.pl - nasza redakcja będzie z uwagą śledzić zmiany w projekcie ustawy!

Źródło: Sejm, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również