”Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, realizowany przez WFOŚiGW, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło 81 wniosków na kwotę ponad 30 mln złotych. Z uwagi na priorytetowe znaczenie inwestycji z zakresu ochrony powietrza dla stanu środowiska w Małopolsce, zdecydowano o poszerzenie budżetu przeznaczonego na dotacje o dodatkowe 5 mln złotych.

Szansa na ogrzewanie przyjazne środowisku

Dzięki decyzji Rady Nadzorczej o zwiększeniu projektu, zarząd Funduszu ponownie oceni 68 wniosków, które pierwotnie nie otrzymały dofinansowania. Dzięki tej decyzji więcej instytucji oraz osób fizycznych będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie na zakup instalacji służącej do ogrzewania lub wytwarzania energii. Może to być np.: nowoczesny kocioł (również na biomasę, np. pellet), piec gazowy, system grzewczy,  pompa ciepła (umożliwia zmniejszenie ilości uwalnianego do atmosfery dwutlenku węgla nawet o 50 %), kolektory słoneczne. Nowe lub zmodernizowane instalacje mają zastąpić stare i nieprzyjazne środowisku. Projekt powstał w celu walki z problemem spalania paliw stałych (węgle, muły węglowe, śmieci, drewno) w przestarzałych piecach o niskiej wydajności. Zjawisko to skutkuje postępującym zanieczyszczeniem powietrza substancjami wysoce szkodliwymi dla zdrowia.

Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosić będzie 300 tys. złotych. Informacja o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych gmin w ramach zwiększonej alokacji przekazana będzie po podjęciu uchwał przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Rekordowa liczba zainteresowanych

To nie pierwszy realizowany w Małopolsce program mający na celu zwalczanie niskiej emisji. W ramach programu Kafka wymieniono już wiele pieców. Zwłaszcza w Krakowie, borykającym sie od lat z problemem smogu, projekty związane z udzielaniem dotacji są intensywnie promowane, nawet poprzez reklamy w środkach komunikacji miejskiej. Liczba złożonych wniosków świadczy zarówno o dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju pomoc, jak również wzroście świadomości społecznej dotyczącej ochrony jakości powietrza.

Małopolska walczy ze smogiem

Tzw. „smog zimowy” (typu londyńskiego), występujący w sezonie grzewczym, powodowany jest głównie przez emisję z palenisk domowych. Smog występujący w lecie składa się natomiast przede wszystkim ze spalin samochodowych. Program bierze na cel walkę z tzw. niską emisją (tam, gdzie emitery, np. kominy, są niższe niż 40 m). Zanieczyszczenie powietrza stanowi znaczący problem nie tylko w aglomeracji krakowskiej, ale również w mniejszych miastach oraz na wsiach. Projekt polegający na lokalizowaniu źródeł zanieczyszczeń za pomocą dronów wykazał, że za zatruwanie powietrza odpowiedzialne są głównie osoby o niewystarczających środkach materialnych. Dotacje przeznaczone są głównie dla takich osób, aby zapobiec spalaniu niskiej jakości węgla lub odpadów.

Kto otrzyma dofinansowania?

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje rada nadzorcza i zarząd. WFOŚiGW przypomina, że kryteria wybierania zadań do realizacji będą oparte na prawie ochrony środowiska oraz Ustawie o finansach publicznych. Największe szanse na otrzymanie dofinansowań mają te projekty, które wykazują możliwość zmniejszenia w znaczący sposób emisji szkodliwych substancji (np. pompy ciepła, piece gazowe, kotły na biomasę). Priorytetem jest największa efektywność ekonomiczna inwestycji.

Źródło: WFOŚiGW