Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu Czyste Powietrze, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów – informuje NFOŚiGW. Informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.

1589 gmin z porozumieniami w programie Czyste Powietrze

Z końcem marca 2021 roku upłynął termin przyjmowania deklaracji od gmin, które będą realizować program Czyste Powietrze z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). W skali całego kraju przyjęto ok. 850 nowych zgłoszeń. Wcześniej podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (jst) było już ponad 1200. To oznacza, że w sumie 83 proc. gmin będzie uczestniczyć w programie. Według stanu na 21 maja br. 1368 gmin podpisało porozumienia w sprawie programu Czyste Powietrze. W komunikacie z dnia 7 czerwca NFOŚiGW informuje o 1589 porozumieniach, w tym 372 na nowych zasadach. Oznacza to znaczne przyspieszenie realizacji porozumień.

Aby otrzymać finansowe bonusy samorządy zostały zobowiązane do podpisania stosownego porozumienia o współpracy do końca maja 2021 roku lub aneksu do końca czerwca 2021 roku.

NFOŚiGW informuje także, że znalazły się też gminy, które mimo zamknięcia zgłoszeń do programu Czyste Powietrze, chciałyby go wdrażać korzystając z przewidzianych zachęt, więc po raz kolejny umożliwiono im przystąpienie do programu – tym razem w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2021 roku. Nadal obowiązuje pisemna forma zgłoszenia do właściwego wfośigw.

Zachęty dla gmin w programie Czyste Powietrze

Nowe bonusy dla gmin składają się z trzech komponentów. System zachęt obejmuje wsparcie na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym, a było to odpowiednio 100 zł i 0 zł) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie Czyste Powietrze. W ramach zachęt koszty kwalifikowane będą uwzględniane od 1 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla gmin ma przyczynić się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców poszczególnych gmin oferty dotyczącej dofinansowania wymiany starych kopciuchów, a tym samym liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza, co wpłynie także na przyspieszenie tempa realizacji rządowego programu.

NFOŚiGW wskazał, że do tej pory (28.05.2021 r.) w programie Czyste Powietrze złożono ponad 254 tys. wniosków o dofinansowanie na blisko 4,5 mld zł.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia