W terminie od 10 do 24 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ogłosił w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii V nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie:
1. Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:
* budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
* zakup lub modernizacja urządzeń.
2. Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
3. Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.

Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:
43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 31 marca 2015 roku.

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii wynosi w łącznej kwocie 416 888,08 Euro , w tym 354 354,87 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 62 533,21 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się odpowiednio następującą kwotę: 41 688,80 Euro, w tym 35 435,48 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6 253,32 Euro, pochodzące z Budżetu Państwa przeznaczone na projekty objęte pomocą publiczną.

Do udziału w konkursie w terminie od 10.07.2013 r. do 24.07.2013 r. zaprasza się:
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
– Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
– Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
– Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych7, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego).
– Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
– Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki8.
– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Więcej informacji: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1290

Źródło: www.rpo.opolskie.pl