Pieniądze na finansowanie zwycięskich projektów pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Nabór wniosków trwa od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na listopada 2017r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  300 mln PLN, a minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu to 3 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75%.

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekt musi posiadać audyt energetyczny, a cały projekt musi ć zgodny z treścią audytu. W konkursie szansę mają tylko te projekty, które zakładają zwiększenie efektywności energetycznej budynków objętych projektem o minimum 25% w przeliczeniu na energię końcową.

Założenia muszą by zgodne z tzw. planem gospodarki niskoemisyjnej i strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych lub miast subregionalnych (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego).

Prace modernizacyjne muszą podwyższać standard energetyczny budynku. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może być wyższe niż 105 kWh/m2/rok. Najwyżej oceniane będą projekty, których budynki mogą osiągnąć poziom jest wskaźnika mniejszy niż 65 kWh/m2/rok.

Najwięcej punktów dostaną obiekty, które w ramach przeprowadzonych modernizacji przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 o minimum 60% w stosunku do stanu sprzed remontu.

Budynki muszą również wykorzystywać energię z odnawialnych źródeł energii, lub z instalacji mikrokogeneracji i/lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne. Najwięcej punktów w tym temacie otrzyma budynek, którego stosunek energii wytworzonej przez jednostki wytwarzania ciepła i/lub energii elektrycznej ze źródeł OZE i/lub instalacji mikrokogeneracji i/lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, do zapotrzebowania na energię końcową będzie wyższy niż 15%.

Punkty będą również przyznawane za dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu budynku, za szczególne wymagania w stosunku do budynku, wpisanego do rejestru zabytków lub podlegającego ochronie konserwatorskiej, oraz za szczególne wymagania technologiczne przyczyniające się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym, o ile to technicznie możliwe oraz ekonomicznie zasadne, instalację pieców na biomasę lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań jak np. ściany akumulujące ciepło).

 

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia