Aktualności Aktualności

Dofinansowanie klastrów energii – 300 mln złotych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

KE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, o przeznaczeniu 300 mln złotych na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE. Za zadanie odpowiedzialny jest unijny nabór z poddziałania 1.1.1.

Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

300 mln zł w obecnym naborze z poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Narodowy Fundusz podzielił na dwa rodzaje projektów:

  • 100 mln zł w formie dotacji na te związane wyłącznie z produkcją energii cieplnej
  • 200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub produkcji energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych).

Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Rodzaje źródeł energii podlegających dofinansowaniu

Przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących

  • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
  • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (powyżej 1 MWe),
  • wodę (powyżej 5 MWe),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth)
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

To już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierwszym, który zakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, które są obecnie na etapie oceny merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największą punktację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.

Klastry energii, to według definicji cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Źródło: NFOŚiGW

https://globenergia.pl/trzeci-samorzadowy-klaster-energii/