140 mln PLN na samochody elektryczne

W ramach najnowszego scenariusza, Rząd planuje przekazać 140 mln złotych na wsparcie zakupu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
W realizację tego budżetu zaangażowany zostanie NFOŚiGW. To właśnie z budżetu funduszu będzie pochodziło 37,5 mln zł.  Wysokość dotacji wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 25 tys. zł. Maksymalna cena pojazdu objętego wsparcie ma wynieść 150 tys. zł.

Realizacja programu ma być krótka, w założeniach budżet zostanie rozdysponowany do 2022 roku. Tym sposobem w planach jest wprowadzenie 2 000 samochodów elektrycznych na polskie drogi.
Kolejne 100 mln zł będzie pochodzić z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Ministerstwo Klimatu planuje w ten sposób dofinansować zakup co najmniej 5,3 tys. kolejnych samochodów elektrycznych.

90 mln złotych zostanie przekazane również przedsiębiorcom. Z tej puli zarejestrowanych ma zostać ponad 3 600 pojazdów elektrycznych, a program rozpisano do 2025 roku.

Elektryczne vany też z dofinansowaniem!

W ramach programu Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN, 70 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie zakupu 1 000 elektrycznych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Program będzie wspierał tutaj mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Mogą oni liczyć zarówno na dotacje jak i na pożyczki. Wysokość dotacji ma wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych, czyli maksymalnie 70 000 zł.

Koliber, czyli ekotaksówka

Wsparcia finansowego mogą spodziewać się również przedsiębiorcy posiadający licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. W ramach programu Koliber, 40 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu tysiąca elektrycznych taksówek oraz tysiąca naściennych stacji ładowania typu wallbox. Dotacja będzie wynosić do 20% kosztu zakupu pojazdu a jej maksymalna wysokość to 25 tysięcy złotych. Koszt pojazdu nie może w tym przypadku [przekraczać 150 tysięcy złotych. Program rozpisano do 2025 roku. Tym sposobem Ministerstwo Klimatu planuje dofinansować tysiąc elektrycznych taksówek i tysiąc ładowarek typu wallbox.

165 mln na rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Do 2025 roku, w następstwie dofinansowania kwotą 165 mln złotych ma powstać w Polsce co najmniej 5 tysięcy punktów ładowania. Można tu również o hubach i stacjach ładowania dla transportu zbiorowego. Program kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego

70 mln złotych na wsparcie produkcji elektryków

Na wsparcie będą mogli liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze rozwoju produkcji podzespołów, usług towarzyszących oraz infrastruktury ładowania do pojazdów elektrycznych i wodorowych. Dofinansowanie przewiduje wsparcie nawet 300 przedsiębiorstw, które wprowadzą na rynek „nowy produkt”. Czas na realizację programu również zaplanowano do 2025 roku.

300 mln złotych na zeroemisyjny transport publiczny

W ramach programu którego budżet wynosi 300 mln złotych, dofinansowany zostanie zakup 300 autobusów elektrycznych i 75 dwustanowiskowych stacji ładowania. Na wstąpcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, które podpisały umowę w tym przedmiocie z jednostką samorządu terytorialnego. Co ciekawe, dotacje mogą wynosić nawet 80% kosztów, lu pożyczki na 100% kosztów kwalifikowanych. Tutaj wyjątkowo przewidziano dwa etapy i dwa horyzonty czasowe- jeden do 2025 roku a drugi na lata 2025-2030.

Ponadto, NFOŚiGW przewiduje kontynuację programu Kangur. 60 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 elektrycznych autobusów szkolnych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a dotację mogą osiągnąć do 96% kosztów. Będą również realizowane pożyczki obejmujące nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

W ocenie Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, planowane programy pomogą wyzwolić inwestycje o wartości ponad 20 mld złotych.

Redakcja GLOBEnergia