Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z OZE.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) i użytkowanie wieczyste.

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji,

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją,

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW,

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej do 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztów przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym. Okres spłaty to maksymalnie 10 lat z możliwością umorzenia 30% kwoty pożyczki. Jej wypłata nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 15 września 2016 r. do wyczerpania budżetu programu lub do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00. Należy składać je w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń.

Do pobrania:

Program

Regulamin programu EKODOM

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Przedsięwzięcia

Kontakt:

Agnieszka Chełminiak (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 356

Jędrzej Wyrąbkiewicz (kwestie merytoryczne) – 56 62 12 350

Agnieszka Stachowiak (kwestie finansowe) – 56 62 12 359

Doradcy Energetyczni:

Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) – 56 62 12 360
Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) –56 62 12 361
Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) – 56 62 12 361
Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) – 56 62 12 360

Źródło: WFOŚiGW w Toruniu