Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej – dotyczy jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;
  • do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji – dotyczy podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przy czym dla inwestycji polegających na:
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 15 000 zł,
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), nie może przekroczyć 40 000 zł,
  • zakupie i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł,
  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych – maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej należy składać w Biurze Ochrony Środowiska, zlokalizowanym przy Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie, w następujących terminach:

a) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
b) od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Dotacje nie są udzielane na:

  • opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianę instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody,
  • zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, jeśli obiekt zasilany jest ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zgromadzenie potrzebnych dokumentów i ich złożenie w Biurze to pierwsze kroki przy ubieganiu się o dotację na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Po przyznaniu dotacji zostaje podpisana umowa o jej udzielenie. Po realizacji inwestycji należy zgromadzić odpowiednią dokumentację dla Biura Ochrony Środowiska, rozliczyć inwestycję, uzyskać akceptację i oczekiwać na przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia