Dofinansowanie pomp ciepła dla inwestorów indywidualnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

finanse

Ostatnio coraz częściej pojawiają się zapytania inwestorów indywidualnych dotyczące możliwości dofinansowania instalacji pompy ciepła. Od pewnego czasu, toczy się dyskusja na temat przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki programu na rzecz systemu wsparcia rozwoju wytwarzania ciepłą w oparciu o te technologię. Mamy nadzieję, że finałem tej dyskusji będzie stworzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze wykorzystanie pomp ciepła dla polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE do wytwarzania ciepła i chłodu w Polsce.
Tymczasem, korzystając z uprzejmości Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Gospodarki zebraliśmy kilka informacji na temat przykładów w jaki sposób można obecnie realizować inwestycje na pompach ciepła, korzystając z dostępnych programów. Problemem ich wykorzystania jest to, że nie ma jednolitego dla całego obszaru Polski systemu wsparcia. Możliwości w tym kierunku różnią się często w zależności od lokalizacji inwestycji, jak tez jej charakteru. Dlatego tez posłużymy się tutaj tylko przykładami, aby nie zaciemniać obrazu możliwości w tym zakresie. Celowo pomijamy tutaj informację o unijnym dofinansowaniu tego typu inwestycji, które  typu Programy Operacyjne, czy Regionalne Programy Operacyjne, które z uwagi na założenia brzegowe, eliminują inwestorów indywidualnych z grupy beneficjentów. Międzynarodowym programem wsparcia, który mógłby mieć tutaj znaczenie, jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. PROW. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich może stanowić alternatywę dla wsparcia inwestycji z sektora energetyki dla projektów, które nie kwalifikują się do otrzymania pomocy z krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewidziany został szeroki zakres wsparcia inwestycji z sektora energetyki, począwszy od projektów wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy oraz produkcji produktów rolnych wykorzystywanych do wytwarzania energii odnawialnej. Zgodnie ze specyfiką PROW dofinansowanie dedykowane jest dla obszarów wiejskich, dla osób prowadzących działalność rolniczą oraz dla MSP.

Budżet PROW na lata 2007 – 2013 wynosi łącznie 17 217 817 541 EURO, w tym 13 230 038 156 pochodzi z EFRROW, a 3 987 779 385 EURO pochodzi z budżetu krajowego. Niemniej jednak, warto wcześniej zasięgnąć informacji co do dostępności środków w danym regionie, ponieważ budżety zostały często już wykorzystane, oraz, czy pompy ciepła podlegają pod ten program, ponieważ w wielu regionach, główny nacisk został położony na produkcje biomasy. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone do obsługi mniejszych projektów o wartości poniżej 10 mln PLN. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyznaje dotacje przedsiębiorstwom, instytucjom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Dotacje przeznaczone są na: Zakup i montaż instalacji solarnych, pomp cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę, oraz urządzeń w procesie rekuperacji energii. Kwota dotacji wynosi do 40% całkowitego kosztu zadania.

Inne źródła, gdzie można się dowiadywać o możliwość dofinansowywania indywidualnych projektów opartych o pompy ciepła to: Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemniej jednak, należy pamiętać, że nie jest to jednolity system wsparcia który można wykorzystać dla pomp ciepła i wiele zależy od lokalnej interpretacji zasad.

Finansowanie pomp ciepła przez Bank Ochrony Środowiska (źródło: BOŚ, WFOŚiGW).
Pompy ciepła, jako urządzenia proekologiczne, z grupy odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć w BOŚ Banku na finansowanie na  preferencyjnych warunkach. Podstawową formą finansowania, dostępną klientom realizującym instalacje z wykorzystaniem pomp ciepła są kredyty udzielane przez Bank we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Jak wspomniane było na wstępie,  warunki kredytowania są różne w różnych województwach, ponieważ każdy WFOŚiGW kieruje się polityką odpowiadającą potrzebom regionalnym. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu wsparcia, warto wejść na stronę www lokalnego WFOŚiGW, aby uzyskać informację czy w danym województwie w ogóle pompy ciepła są przewidziane do udziału w programach dofinansowania, zarówno, jeżeli chodzi o programy kredytowe BOŚ, jak także inne programy wsparcia realizowane przez WFOŚiGW. Dlatego w każdym województwie inaczej są zdefiniowane takie parametry jak: przedmiot inwestycji, podmiot uprawniony do ubiegania się o kredyt, wysokość kredytu i jego udział w kosztach całkowitych przedsięwzięcia, długość okresu kredytowania i okresu karencji w spłacie kapitału oraz wysokość oprocentowania. W każdym jednak przypadku oprocentowanie będzie miało preferencyjny charakter, a więc będzie mniejsze niż oprocentowanie kredytów stosowane powszechnie na rynku, ze względu na udział środków WFOŚiGW, najczęściej w formie dopłaty do odsetek. Pompy ciepła można sfinansować preferencyjnym kredytem zaciągniętym w BOŚ S.A. prawie w każdym województwie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Banku: www.bosbank.pl, w zakładce EKOLOGIA, a także w placówkach BOŚ.
Finansowaniu pomp ciepła w BOŚ Banku może też służyć kredyt udzielany we współpracy z dystrybutorami tych urządzeń. Wykaz firm współpracujących z Bankiem dostępny jest w wyszukiwarce, umieszczonej w zakładce EKOLOGIA, po wejściu kolejno na „kredyty proekologiczne” i „kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska”. W przypadku kredytów krótkoterminowych udzielanych w tej formule, oprocentowanie może spaść nawet do 1% w skali roku. Instalacja pomp ciepła przez przedsiębiorców może być finansowana w BOŚ Banku także przy wykorzystaniu środków zagranicznych, we współpracy z niemieckim KfW  Bankengruppe czy nordyckim – NIB. W doborze odpowiedniego produktu, najkorzystniej spełniającego oczekiwania inwestora pomogą pracownicy Banku, a w szczególności Głowni Ekolodzy, zatrudnieni w Centrach Korporacyjnych. Ich lista, wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej BOŚ S.A. W listopadzie, Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawił wstępny projekt programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych.  Grupa docelową programu, miałyby być osoby fizyczne budujące nowe domy i mieszkania.  Zdaniem NFOŚiGW, byłaby to szansa do wykorzystania wsparcia dla stosowania także pomp ciepła. Zasadą wsparcia byłoby to, że premiowany byłby końcowy efekt energetyczny inwestycji. Obecnie trwają prace nad ustalaniem szczegółów, na których opierałby się program,  m.in końcowego efektu energetycznego, dla którego byłaby przyznawana premia o określonej wysokości. Podobnie, jak wypadku programu wsparcia dla kolektorów słonecznych, także ten program byłby realizowany w oparciu o współpracę z bankami polegającej na dotacji do kredytów, lub odsetek.  Na razie projekt jest w przygotowaniu i jest za wcześnie mówić o końcowych założeniach w oparciu o które można by planować inwestycje w 2012 roku.

Źródło: SPIUG
JL