Redakcja zwróciła się z zapytaniem czy pominięcie dofinansowania na pompy ciepła w ramach PONE, było działaniem celowym, czy przeoczeniem, a jeśli było to działanie celowe, jakie są przyczyny wykluczenia pomp ciepła z tego programu dofinansowania i czy planowana jest aktualizacja programu o dofinansowanie pomp ciepła.

W odpowiedzi WFOŚiGW w Krakowie poinformował, że dofinansowuje inwestycje z zakresu ochrony powietrza zgodnie z „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. Jak argumentuje się w odpowiedzi:

„Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż nowej kotłowni gazowej, olejowej, zasilanej prądem elektrycznym, na węgiel lub biomasę, odpowiadającej klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., a także podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wymiana starych pieców węglowych na pompy ciepła jest dofinansowana ze środków Funduszu w ramach umów, jakie Fundusz zawarł z pięcioma bankami, które zgłosiły się w ramach naboru. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, inwestorzy zmieniający sposób ogrzewania poprzez zastosowanie pomp ciepła o mocy do 40 kW, mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kapitału kredytów zaciągniętych w bankach, lecz nie więcej niż 6 000,0 na jedno zadanie. Wszystkie formalności przeprowadza się w banku.

W przypadku inwestycji polegających na zakupie i montażu pomp ciepła o mocy minimalnej 40 kW Fundusz przewiduje współfinansowanie w postaci pożyczki preferencyjnej (aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 3,6% w skali roku). Okres spłaty pożyczki, której wartość wynosi poniżej 1 00 000 zł nie może przekroczyć 10 lat (łącznie z okresem karencji). Po spłacie 50% kapitału beneficjent może złożyć wniosek o umorzenie pozostałej części do spłaty części kapitału w wysokości do 40%.”

Jednocześnie Redakcja przypomina, że w Regulaminie Programu nie ma wprost mowy o dofinansowaniu pomp ciepła. Zgodnie z regulaminem zakres rzeczowy inwestycji obejmować może:

  1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  2. Montaż nowej kotłowni na gazwraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  3. Montaż nowej kotłowni na olejwraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  4. Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasęwraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz o określonych dopuszczalnych klas ach wg normy PN-EN 303-5:2012. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  5. Podłączenie do sieci ciepłowniczejwraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  6. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznymwraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie, GLOBEnergia