O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r. Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących:

  • biomasę (powyżej 5 MWth),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth),
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth),

to typy projektów, które będą mogły być dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Harmonogram konkursu przewiduje dwustopniową ocenę projektów: formalną i merytoryczną, które zakończą się w czerwcu 2017 r. Miesiąc później, NFOŚiGW opublikuje na stronie konkursu listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania. Zawarcie umów zaplanowano do października 2017 r.

Na budżet konkursu zarezerwowano kwotę 210 mln zł, przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i może wynieść nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln €.

Pierwszy konkurs w ramach wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem ich do źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zrealizowano działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii.

Opracowano na podstawie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej