Dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie z RPO

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zainteresowanie jest tym bardziej duże, że w 2017 roku miliardy złotych przeznaczone zostaną na dofinansowania projektów związanych z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw.

Jest to kapitalna okazja i szansa na poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz radykalne obniżenie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. na projekty związane ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, na kompleksową modernizację energetyczną budynków, ograniczaniem niskiej emisji przez montaż instalacji OZE oraz poprawą i ochroną jakości powietrza, a także z niskoemisyjnym transportem miejskim

Zakres dokumentacji aplikacyjnej w zależności od regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie na dane działanie jest bardzo różny.

Dokumentami, które są najczęściej wymagane stanowią:

  • program funkcjonalno-użytkowy (PFU) lub dokumentacja techniczna instalacji;
  • studium wykonalności inwestycji lub biznes plan;
  • analiza finansowa;
  • wniosek o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami.

Inwestycje po otrzymaniu dofinansowania mogą być realizowane w dwóch formułach, tj. zaprojektuj i wybuduj lub dostawa i montaż. To, w jakiej formie zdecydujemy się realizować przyszłą inwestycję, ma wpływ na zakres dokumentacji technicznej, jaką należy opracować na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy podmiot składający wniosek np. gmina, zdecyduje się na realizację projektu w formule dostawa i montaż, to już na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi posiadać szczegółową dokumentację techniczną dla każdej z instalacji objętej projektem. Takie rozwiązanie ma dwie poważne wady.

Po pierwsze – od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania umowy z jednostką organizującą nabór mija kilka (a w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście) miesięcy, następne kilka miesięcy pochłonie wdrożenie procedury przetargowej i wybór wykonawcy instalacji, tak więc od momentu wykonania dokumentacji technicznej do momentu rozpoczęcia inwestycji może upłynąć nawet kilkanaście miesięcy.

Przez ten okres zaprojektowane rozwiązania techniczne i urządzenia mogą być – ze względu na dynamiczny rozwój branży OZE – przestarzałe, konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów na zmianę projektów instalacji na etapie realizacji projektu. Ponadto koszt wykonania dokumentacji technicznej w postaci projektów budowlanych czy wykonawczych instalacji w znaczny sposób podnosi koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej, a należy pamiętać, że większość wniosków rozpatrywana jest w trybie konkursowym i nie ma pewności otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

Drugim rozwiązaniem – tańszym i pozwalającym stosować rozwiązania techniczne aktualne na czas realizacji inwestycji – jest wykorzystanie formuły zaprojektuj i wybuduj. W tym rozwiązaniu nie ma konieczności opracowywania już na etapie składania wniosku projektów budowlanych czy wykonawczych instalacji, zadaniem wykonawcy instalacji będzie wykonanie takowych projektów, na których podstawie przeprowadzona zostanie budowa instalacji. Konieczny do przygotowania jest w tym przypadku Program funkcjonalno-użytkowy, w którym zawiera się szczegółowe wytyczne dotyczące m.in.: prac projektowych, wykorzystanych urządzeń, prowadzenia prac budowlanych i wykonywania pomiarów końcowych.

Aby na etapie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej określić moc całego projektu oraz jego koszty, wykonuje się wizje lokalne obiektów objętych projektem i na podstawie wykonanych pomiarów oraz analizy dostarczonej dokumentacji (plany budynku, rachunki za energię itp.) dokonuje się doboru mocy instalacji w danym obiekcie. Lista obiektów wraz z mocą instalacji jest częścią PFU, przyszły wykonawca instalacji będzie musiał trzymać się wytycznych w nim określonych. Obserwując pewne trendy na rynku na etapie opracowywania PFU, można założyć pewne wymagania dla urządzeń, które powinny być powszechne na dzień realizacji projektu.

Realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj pozwala obniżyć koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zminimalizować straty w przypadku, gdy projekt nie zostanie objęty dofinansowaniem.

Michał Chaberski, GLOBEnergia

Źródło: GLOBEnergia 1/2017

Zobacz również