100% akcji – trudne wyzwanie

Liczba akcji, jaką Dominika Kulczyk i Mansa Investment chcieli odkupić od akcjonariuszy wynosiła 22 631 970. Stanowi to 49,8% ogólnej liczby akcji. Zaproponowano cenę po 20,50 zł za sztukę. Dominika Kulczyk planowała przejąć 100% akcji firmy i następnie wycofać ją z Giełdy Papierów Wartościowych.

W oficjalnym komunikacie po zakończeniu i wstępnej analizie zapisów czytamy:

… złożono w wezwaniu zapisy na sprzedaż ok. 664 tysięcy akcji spółki, stanowiących około 1,46% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do około 1,46% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Z uwagi na proces weryfikacji świadectw depozytowych ostateczna liczba akcji spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu, może się nieznacznie różnić od podanej powyżej szacunkowej liczby akcji spółki.

Oznacza to, że Dominice Kulczyk nie udało się odkupić wszystkich akcji firmy. Fundusze inwestycyjne są zdania, iż cena zaproponowana w wezwaniu do sprzedaży nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Emitenta.

W związku z tym każdy z Funduszy z osobna oświadczył wobec Wzywających oraz zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie 20,50 zł za jedną akcję. Fundusze jednocześnie stwierdziły, że nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań.

Odpowiedź wystosowały fundusze Generali OFE, których wielkość posiadanych akcji wynosi 6,56%, Nationale-Nederlanden OFE, 5,5% oraz OFE Aviva BZ WBK, który posiada 8,21% akcji spółki energetycznej Polenergia.

Polenergia to bardzo ważna spółka dla Dominiki Kulczyk.

„Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji” – czytamy w oświadczeniu Kulczyk investments

Wypowiedź ta dotyczy wezwania do sprzedaży całości akcji wystosowanego przez grupę energetyczną PGE, która oferowała 16,29 zł za akcję, chcąc tym samym przejąć całość spółki Polenergia.

Rodzina Państwa Kluczyk wydaje się być zdeterminowana do przejęcia Polenergii, czekamy zatem na kolejny ruch z ich strony w sprawie.

Polenergia S.A. to pierwsza w Polsce prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. Polenergia planuje również budowę pierwszych polskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim.

Redakcja GLOBEnergia