Dopłata do ogrzewania – Senat proponuje 3 tys. złotych dla każdego! Czy sejm przyjmie poprawki?

W dniu 7 września Senat zajął się ustawą o dopłacie do ogrzewania i wprowadził kilka poprawek. Według proponowanych zmian każde źródło ciepła ma dostać 3 tys. zł, niezależnie od rodzaj paliwa. Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł. Czy sejm przyjmie poprawki? 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W czasie ostatniego posiedzenia Senat zaproponował kilka zmian do ustawy o dopłatach do ogrzewania. Najważniejszą z propozycji jest przyznanie dodatku w wysokości 3 tys. zł niezależnie od źródła ogrzewania. Przypomnijmy, że w oryginalnej wersji ustawy kwoty wsparcia w ramach dodatku do ogrzewania wynosiły:

  • 3000 zł - kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy,
  • 2000 zł - kocioł olejowy,
  • 1000 zł - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy zasilany drewnem kawałkowym,
  • 500 zł - kocioł gazowy zasilany gazem LPG. 

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało łącznie 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Co innego proponuje Senat?

0% VAT na paliwa grzewcze?

Druga z przyjętych poprawek zakłada zwolnienie z podatku VAT od 31 października do 31 grudnia 2022. Sprzedawcy byliby zobligowani do informowania w miejscu sprzedaży, że we wskazanym okresie sprzedaż tych towarów jest objęta stawką podatku od towarów i usług na poziomie 0%

“Nie” dla odstąpienia od norm jakościowych

Inna poprawka natomiast usuwa przepis o odstąpieniu od norm jakościowych dla paliw. Początkowa wersja zakłada, że minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas nie dłuższy niż 24 miesiące, odstąpić od stosowania wymagań jakościowych dla tych paliw. Warunkiem odstąpienia jest wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń na rynku, które spowodowałyby zmianę warunków zaopatrzeniowych w paliwa.

Odbiorcy ciepła ze wsparciem

Ustawa wprowadza również rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne - tzw. taryfy z rekompensatą. Będzie ona wsparciem dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

Wobec tego zapisu, Senat przyjął poprawkę, że średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą ma przyjmować wartość średniej ceny wytworzenia ciepła przez danego wytwórcę ciepła na 31 marca 2022 r. powiększoną o 40%.

Czy sejm przyjmie te poprawki?

Rządzący wprowadzili rozróżnienie w wysokości dopłat, aby działać punktowo na każdy rodzaj ogrzewania. Uzasadniono to tym, że ceny poszczególnych paliw nie rosły w podobny sposób. Wszystko jednak wskazuje, że Sejm przyjmie poprawki Senatu. Większość Senatorów z partii rządzącej zagłosowała za zmianami. Można więc wnioskować, że Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowane na zrównanie wysokości dopłat do ogrzewania.

Źródło: PAP, Termomodernizacja.pl

Zobacz również