Dopłata do rachunku odbiorcy wrażliwego wzrośnie z 30 do 50 procent

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na łamach portalu GLOBenergia.pl często poruszamy temat rosnących cen energii elektrycznej, gdyż problem ten dotyczy każdego z nas. Ponadto wiele prosumentów podjęło decyzję o inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną przez wzgląd na rosnące koszty utrzymania domu. W odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys energetyczny wywołany dramatycznie rosnącymi cenami energii i gazu, kraje wprowadzają środki zaradcze dla odbiorców prywatnych i biznesowych. W Polsce zostaną wprowadzone m.in. dodatki do rachunków za energię elektryczną. W poprzednim tygodniu ukazał się projekt nowelizacji ustawy, który zakłada wprowadzenie szeregu instrumentów wspierających odbiorców wrażliwych.

Dziś Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że projekt ustawy został skierowany do prac rządowych (UC106) tj. pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie trafi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a potem zostanie przekazany do prac w parlamencie. Na podstawie przepisów zostaną wprowadzone nowe dodatki energetyczne i niefinansowe narzędzia wsparcia oraz zostanie zwiększona ochrona odbiorcy wrażliwego. Dodatkowo nowelizacja wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcie ubóstwa energetycznego, które „oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej”.

Minister Michał Kurtyka zaapelował o szybką ścieżkę procedowania rozwiązań regulacyjnych.

- Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych, czyli do niemal 20 proc. – informuje Kurtyka.

Na etapie przygotowywania ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzgodniło szczegóły m.in. z Ministerstwem Finansów i zapewniło finansowanie na poziomie minimum 1,5 mld zł.

Dodatki energetyczne dostanie więcej osób

Projekt ustawy rozszerza grupę uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczającego 1 563,00 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatki przyznawane będą na okres 6 miesięcy. Aby je otrzymać, wystarczy przedstawić fakturę zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej - to rozwiązanie ma uprościć procedurę.

W efekcie co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Resort wyjaśnia, że proponowane rozwiązanie rozszerza grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych

- Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej – informuje MKiŚ.

Dopłaty do 50 proc. do rachunków

Dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50 proc. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie Rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.

Rozwiązania dla osób z zaległościami w opłatach za energię

Nowy system dodatków dla wrażliwych gospodarstw domowych uzupełnią niefinansowe mechanizmy wsparcia. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej lub paliw gazowych będzie mógł złożyć do sprzedawcy wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy w sprawie zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię lub gaz lub świadczone usługi – wyjaśnia resort.

Obowiązywać będzie również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu lub gazu.

Rząd pracuje nad nową odsłoną programu Czyste Powietrze

Uzupełnieniem do instrumentów wsparcia będzie modyfikacja założeń programu Czyste Powietrze w 2022 roku. Resort zapewni wysokie wsparcie inwestycyjne, które powinno przyczynić się do niwelowania ubóstwa energetycznego w horyzoncie długoterminowym.

Wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wynika również z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy 2019/944 tzw. dyrektywy rynkowej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do prawnych ram dla wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz przygotowania definicji ubóstwa energetycznego.

Źródło: RCL, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również