Doradztwo i szkolenia

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

doradztwo i szkolenia

„Odnawiamy pojęcie energii”

Globenergia – Oferta szkoleniowa i doradcza

Jesteśmy grupą doradczą oraz medialną sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Naszą markę budujemy od 2006 roku, kiedy rozpoczęliśmy wydawanie czasopisma „GLOBEnergia”. Dziś to poważny i rozpoznawalny tytuł w branży oze. Nasza działalność obejmuje także organizację szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy dwa portale internetowe: GLOBEnergia.ploraz Termo24.pl w tematyce technologii energooszczędnych.

Doświadczenie i wiedza pozwalają nam na zaoferowanie szerokiego wachlarza szkoleń indywidualnych i indywidualnie przygotowanych usług doradczych w zakresie planowania, prowadzeniaoraz rozliczania inwestycji. Nasz zespół posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu inwestycji realizowanych przy wsparciu publicznym jak i komercyjnych. Proponujemy realizację usług, których zakres i treść ustalamy z ich odbiorcą, tak aby spełniały jego potrzeby i odpowiadały indywidualnie określonym wymaganiom.
Poniższy zakres odzwierciedla doświadczenie naszego zespołu, a także zapotrzebowanie zgłaszane nam przez dotychczasowych odbiorców naszych usług. Nie wyczerpuje on całego pakietu tematów którymi się zajmujemy. Celem umówienia oferty, a także przygotowania zakresu wykraczającego poza tematykę podaną niżej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szkolenia prowadzone będą w tematyce:

Zarządzanie procesem inwestycyjnym
• przygotowanie koncepcji inwestycji
• opracowanie założeń inwestycji
• analiza otoczenia prawnego i faktycznego
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji
• przygotowanie planu projektu
• opracowanie założeń projektu
• rozliczenie projektu inwestycyjnego

Zarządzanie projektem
• definicja projektu
• rodzaje projektów
• metody zarządzania projektem
• monitoring i kontrola realizacji założeń projektowych
• finanse projektowe

Analiza finansowa w procesie inwestycyjnym
• dokumentacja niezbędna w procesie inwestycyjnym
• przygotowanie biznesplanu inwestycji
• analiza finansowa
• analiza opłacalności inwestycji

Realizacja projektów badawczych, rozliczanie oraz transfer technologii
• definicja projektu badawczego
• realizacja wybranych projektów badawczych
• sposoby wdrożenia do przemysłu
• rozliczanie projektu badawczego
• prawo własności intelektualnej w projekcie badawczym

Analiza opłacalności i wykonalności w projekcie inwestycyjnym
• istota inwestycji
• stopa zwrotu z inwestycji; metody ustalania oczekiwanej stopy zwrotu i jej pomiar
• szacowanie przepływów pieniężnych prognozowanych projektów inwestycyjnych
• metoda prostego i zdyskontowanego okresu zwrotu
• metoda NPV
• metoda IRR i MIRR
• współczynnik zyskowności projektów inwestycyjnych
• inflacja w ocenie projektów inwestycyjnych
• zmiana wartości pieniądza w czasie
• ryzyko w działalności inwestycyjnej

Zakres tematów w dziedzinie doradztwa:

Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji
• opracowanie studium wykonalności zgodnie z wymogami zamawiającego, część opisowa, merytoryczna oraz finansowa

Realizacja projektów badawczych, rozliczanie oraz transfer technologii
• pomoc w poszukiwaniu partnera naukowego
• pomoc w opracowaniu projektu badawczego
• pomoc w realizacji wybranych projektów badawczych
• sposoby wdrożenia do przemysłu
• rozliczanie projektu badawczego
• prawo własności intelektualnej w projekcie badawczym

Rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programów UE
• przygotowanie wniosku aplikacyjnego związanego z uzyskaniem pomocy finansowej
• dostosowanie ewidencji księgowej dla potrzeb sprawozdawczych oraz audytu projektu,
• doradztwo w zakresie kontroli realizacji projektu

więcej informacji:

Bartłomiej Świderek – GLOBEnergia
Tel.: 602 562 245
e-mail: b.swiderek@globenergia.pl
skype: bsordona