Wsparcie w wysokości 5 199 997,09 zł będzie pochodziło z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Funduszu oraz Andrzej Jabłonka, Prezes Zarządu PUGK Nidzica.

Projekt polega na budowie kotłowni w oparciu o dwa kotły opalane biomasą o mocy 5 MW i 2,5 MW
wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin o mocy 1,15 MW. Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania to m.in.: prace demontażowe i rozbiórkowe; budowa budynku kotłowni i składu opału (biomasa); prace ziemne i drogowe, ogrodzenie, przyłącza i zagospodarowanie terenu; budowa sieci zewnętrznych i przyłączy; dostawa i montaż technologii kotłowni (kotły o mocy 2,5 MW i 5 MW, kondensator spalin wraz kominem) oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA. Na całość inwestycji PUGK Nidzica wyda 16 997 950,60 zł.

W wyniku realizacji tego ekologicznego przedsięwzięcia szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 5 068,83 [Mg CO2/rok]. Natomiast produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie – 12 964,12 [MWht/rok].

 

Źródło: Informacja prasowa NFOŚiGW