Dotacje na biogazownie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biomasa-biogaz

Nowy nabór wniosków o wsparcie na zakładanie działalności innej niż rolnicza w ramach PROW. Korzystne zmiany w przyznawaniu pomocy.

Minister jest zadowolony z wysokości wypłat z ARiMR. Zdjęcie Marek Kassa

W tym roku łatwiej można skorzystać z pomocy na prowadzenie działalności pozarolniczej. Zdjęcie Biuro Prasowe MRiRW

W tym roku rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy będą mogli łatwiej sięgnąć po pomoc na zakładanie nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą. W zasadach przyznawania wsparcia z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zaszły bowiem korzystne zmiany, a przedstawił je Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas wspólnej konferencji z Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się w poniedziałek 5 września w gmachu Sejmu RP.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 jest specyficzny, bowiem podzielony został na dwa etapy. W pierwszym od 27 września do 14 października 2011 roku  będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć  50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80%.

Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług  na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Prezes zwrócił uwagę, że pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.

W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Ważne jest, jak podkreślił Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, że rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, czyli musi się zdecydować, na jaką działalność chce otrzymać wsparcie.

Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Prezes ARiMR podkreślił, że wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Wiele rodzin rolniczych nie jest w stanie utrzymać się  jedynie z rolnictwa i takie wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe dochody poprawiające ich warunki życia. Na udzielenie takiego wsparcia w 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła około 365 milionów złotych.

Jedną z ważnych zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom dostęp do pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest to, że zniesiono warunek, iż pomoc mogą otrzymać jedynie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, współmałżonek rolnika czy domownik, który wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Inną bardzo ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne.

W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Prezes ARiMR przypomniał także, że dzięki decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego zwiększającej limit środków na pomoc w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wsparcie otrzymają wszyscy, którzy ubiegali się o nie w 2010 roku, pod warunkiem, że ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania takiego dofinansowania.

Prezes podsumował także poprzednie trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeprowadzone przez ARiMR w 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln złotych, czyli około 55% budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 - 2013. 

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej podkreślił, że Polska jest liderem w realizacji PROW 2007 - 2103. Dotychczas wypłaciła z tego programu około 26 miliardów złotych, a z tej kwoty aż 6 miliardów zł. przypada na tegoroczne płatności.

Źródło: ARMIR, Departament Komunikacji Społecznej