Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza konkurs Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).

 

Jakie typy działań mogą zostać sfinansowane z dotacji?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu, tj.:

– budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji, lub zarówno produkcji, jak i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc  instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

– budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji, lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

 

Jakich źródeł energii dotyczyć mogą projekty?

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

– elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),

– instalacji wykorzystujących energię słoneczną,

– elektrowni wiatrowych,

– instalacji wykorzystujących energię geotermalną,

– instalacji wykorzystujących biomasę,

– instalacji wykorzystujących biogaz.

 

Maksymalne moce zainstalowane

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),

− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),

− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),

− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),

− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),

− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

 

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: aglomeracjałódzka.pl

Redakcja GLOBEnergia