Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłosił nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców chcących zainstalować odnawialne źródła energii.  Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają dotacje na montaż instalacji OZE.

Fundusze europejskie pomagają rozpowszechniać OZE

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” w partnerstwie z gminą Krynica-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety mieszkańcy Krynicy – Zdroju mogą składać w formie elektronicznej na adres ugukry@ns.onet.pl. 

Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza minimalny 40% wkład własny właściciela nieruchomości.

Liczne konsultacje w sprawie dofinansowań

Władze miasta i gminy zachęcają do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji OZE – nawet do 60% kosztów. W związku z projektem odbyły się trzy spotkania konsultacyjne: w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy – Zdroju, w Domu Ludowym w Bereście,  oraz w Budynku Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu. Umożliwiły one osobom zamieszkującym okoliczne miejscowości (niekoniecznie samo miasto Krynica – Zdrój) pozyskanie informacji, rozwianie wątpliwości oraz wyrażenie swoich opinii na temat programu.

Ochrona powietrza w uzdrowisku

Władze miasta podkreślają, że projekty dążące do zwiększenia udziału OZE w lokalnej strukturze energetyki wynikają z konieczności walki z zanieczyszczeniami powietrza. Jako że Krynica – Zdrój jest uzdrowiskiem, musi spełniać bardziej rygorystyczne niż inne miasta standardy jakości powietrza (ustalone dla uzdrowisk). Krynica – Zdrój stara się dostosować do zmian w prawie, wymagających ograniczenie tzw. niskiej emisji – czyli emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych. Spore znaczenie ma uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/425/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały zapoznać można się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.

Odnawialne źródła energii w Krynicy – podobnie jak w innych uzdrowiskach

Instalacje odnawialnych źródeł energii można zaobserwować w innych środowiskach znajdujących się w Dolinie Popradu. Południe Polski charakteryzuje się korzystnymi warunkami pogodowymi dla tego typu metod pozyskiwania energii. W Piwnicznej – Zdroju przy kompleksie basenów na Radwanowie wykorzystano spory zestaw kolektorów słonecznych, które umożliwiają grzanie wody. Instalacje fotowoltaiczne znajdują się również w Muszynie – Zdroju. W Rytrze – znanym z częstego występowania wietrznej pogody – znajdują się na wzgórzach 2 – 3 małe elektrownie wiatrowe („małe” pod względem zainstalowanej mocy – pojedyncze wiatraki), nie licząc mikroinstalacji wiatrowych. W samej Krynicy – Zdroju znajduje się już spora instalacja fotowoltaiczna – na dachu szpitala, zrealizowana kilka lat temu również przy pomocy dotacji.

Ankieta – pierwszy krok do uzyskania dotacji

Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl. Ankieta należy pobrać, wypełnić, a następnie podpisaną złożyć na Dzienniku Podawczym. Ponadto druk ankiety można pobrać w Kancelarii tut. Urzędu pok. nr 15.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój,
tel. 18 472 55 06, 18 472 55 46.

Źródło: www.krynica-zdroj.pl

 

Redakcja GLOBEnergia