Dotacje NFOŚiGW do kolektorów słonecznych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dotacje NFOŚiGW do kolektorów słonecznych

Dotacje do kolektorów słonecznych to najlepszy sposób na podniesienie opłacalności inwestycji w instalację słoneczną.

Od sierpnia 2010 roku osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dopłaty na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z wybranymi bankami.

 
Kto może ubiegać się o dotację NFOŚiGW?
Program dotacji skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych). W ramach programu są jednak wyjątki. Z dotacji wyłączeni są odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Doprecyzowania wymaga także, co Fundusz rozumie poprzez dysponowanie budynkiem.

Jaka jest wysokość dotacji?
Limit dotacji ustalono na 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2500 zł/m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów. Należy zaznaczyć, że z dotacją związane są pewne koszty, które znacznie obniżają rzeczywisty poziom dotacji. Otrzymanie dotacji wymaga zapłacenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty dofinansowania. W zależności od dochodów beneficjenta podatek obniża dotację o 18% lub 32%. Kolejnym kosztem jest kredyt na zakup i montaż kolektorów. Niestety uzyskanie dotacji nieodzownie wiąże się z koniecznością finansowania inwestycji kredytem uzyskanym w jednym z uczestniczących w programie banków. Ten koszt zależy od wybranej oferty oraz okresu kredytowania i zazwyczaj mieści się w granicach od kilku do kilkunastu procent wartości instalacji. W najbardziej optymistycznym wariancie, przy możliwie najszybszej spłacie kredytu, koszty kredytu można ograniczyć do 5–6% wartości inwestycji. Standardowa oferta banków zakłada oprocentowanie na poziomie 10% i prowizję za udzielenie kredytu na poziomie 3–4%. Po uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW całość kredytu można spłacić ograniczając wysokość odsetek. Należy pamiętać, że banki współpracujące z NFOŚiGW nie mogą pobierać dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę. Chęć uzyskania dotacji wiąże się także z dodatkowymi kosztami na etapie realizacji inwestycji.

 
Co to są koszty kwalifikowane?
W programie dopłat często pojawia się określenie koszty kwalifikowane. Najprościej rzecz tłumacząc, są to wydatki, które podlegają refundacji. Od wysokości tych wydatków jest naliczana wysokość dotacji. W programie dopłat do kolektorów należy zwrócić szczególną uwagę na wybór samego kolektora. Zgodnie z założeniami programu, jeżeli kolektor nie spełnia odpowiednich wymogów i nie może zostać uznany za koszt kwalifikowany, dotacja nie zostanie wypłacona. Oznacza to, że nie na każdy kolektor można uzyskać dotację! Fundusz w wytycznych wyraźnie określił, jakie warunki musi spełniać kolektor, aby mógł uczestniczyć w programie dopłat. Możliwe są dwa warianty:
 
Pierwszy:
- Kolektor posiada sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.
- Kolektor posiada certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 
Drugi
- Kolektor posiada europejski znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę certyfikującą.
 
Obydwa warianty są równoważne, z zastrzeżeniem, że data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż pięć lat, licząc od daty złożenia wniosku o kredyt. Jeżeli kolektory zostaną uznane za koszt kwalifikujący się do dofinansowania, jako koszt kwalifikowany mogą zostać uznane:
- koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego
- koszty nabycia pozostałych elementów instalacji, takich jak: zasobnik, przewody instalacyjne, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434
- koszt montażu kolektora słonecznego
- podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
 
 
Dotacja niestety nie dla każdego chętnego
Mimo swoich wad dotacja NFOŚiGW do zakupu kolektorów słonecznych w zależności od indywidualnej sytuacji może obniżyć koszty instalacji od 20 do 30%. Znacznie poprawia to ekonomikę tego typu inwestycji. Niestety pieniędzy z pewnością nie wystarczy dla każdego zainteresowanego posiadaniem kolektorów na własnym dachu. Według programu dopłat do roku 2014 dzięki dotacjom w łącznej kwocie 300 mln zł ma zostać zainstalowanych z dopłatą 200 000 m2 kolektorów. Zgodnie z danymi Instytutu Energetyki Odnawialnej tylko w 2009 roku zostało zainstalowanych nieco ponad 140 000 m2 kolektorów przy ciągłym trendzie wzrostowym, co może sugerować, że zakładane kwoty dopłat szybko się wyczerpią i nie będzie to tak powszechny program dopłat jak się sugeruje.
 
Lista banków udzielających kredyty z dopłatą na zakup kolektorów
1. Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4. Krakowski Bank Spółdzielczy
5. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
6. Warszawski Bank Spółdzielczy (...)
 
Bogdan Szymański
Redakcja GLOBEnergia
 
Cały artykuł - GLOBEnergia 5/2010
zestaw artykółow kolektory słoneczne
art str 1
 
art str 2
art str 3