Program PRZYJAZNY DOM skierowany jest do osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Będzie on realizowany na terenie województwa podkarpackiego w latach 2017 – 2023. Jednym z jego elementów są dotacje do instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Dotacje do instalacji OZE i kotłów spełniających normy emisyjne

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia. Stanowi on ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

 

Program PRZYJAZNY DOM składa się z trzech komponentów:

– Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

– Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

– Komponent III

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Dotacje na wymianę kotłów

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczane wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków. W ramach funduszu udzielane są nie tylko dofinansowania, ale również nisko oprocentowane pożyczki. W przypadku komponentu II, dotyczącego wymiany kotłów, pomoc finansowa udzielana jest łącznie w formie pożyczki i dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 15 000 zł. W ramach tego komponentu udzielane są również dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł.

 

Wysokość dofinansowań do zakupu instalacji OZE

Pomoc finansowa udzielana jest w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

  • zakup i montaż kolektorów słonecznych – maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 10 000 zł.
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 30 000 zł.
  • zakup i montaż pomp ciepła – maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji nie może być większy niż 40 000 zł.

 

Źródło: WFOŚiGW Rzeszów

Redakcja GLOBEnergia