Dotacje UE na energetykę słoneczną

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dotacje Unii Europejskiej wsparciem rozwoju energetyki słonecznej

Wzrost zainteresowania czystą energią – wykorzystaniem energii wodnej, wiatru, biomasy, energii geotermalnej i promieniowania słonecznego sprawiło, że pozyskiwanie energii z tych źródeł stało się rzeczą naturalną, w pełni postrzeganą jako alternatywne źródło energii i liczącą się w bilansie paliwowo-energetycznym kraju.

Dodatkowo przy wsparciu opracowywanych przez różne instytucje, samorządy terytorialne planów, strategii, analiz, opracowań dotyczących lub zawierających zapisy wykorzystania OZE, a także przygotowanych przez Unię Europejską i obowiązujących w Polsce dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii wzrasta zainteresowanie tymi czystymi źródłami energii.

Jednym ze źródeł znajdującym zastosowanie w gospodarstwach domowych, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, basenach kąpielowych (krytych i otwartych), rolnictwie, zakładach produkcyjnych i coraz częściej w zabudowie wielorodzinnej i innych budynkach użyteczności publicznej jest energia promieniowania słonecznego.

Zarówno kolektory słoneczne wykorzystywane przede wszystkim do podgrzewania c.w.u. i wspomagania ogrzewania – płaskie cieczowe, jak i te o większej sprawności rurowo-próżniowe oraz ogniwa fotowoltaiczne, z których otrzymujemy energię elektryczną – ze względów ekonomicznych jeszcze najczęściej wykorzystywaną punktowo (np. aktywna sygnalizacja świetlna), przyczyniają się w coraz większym stopniu do osiągnięcia minimalnego wkładu odnawialnych źródeł energii zgodnego ze Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej w ogólną konsumpcję paliw i energii w krajach członkowskich.

Szerokie analizy wykazują, że przy obecnym poziomie rozwoju techniki, gdzie sprawność urządzeń solarnych jest coraz wyższa i stosowane są coraz to nowsze i innowacyjne metody technologiczne, średni zwrot kosztów wynosi poniżej 5 lat i stale spada.

Jednakże, aby wzrost wykorzystania energii promieniowania słonecznego, a także innych odnawialnych źródeł mógł nastąpić, potrzebne są odpowiednie nakłady finansowe. Możliwość taką dają nam niskooprocentowane kredyty, dotacje celowe, a przede wszystkim możliwość dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Niskooprocentowane kredyty na całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne źródła energii m. in. kolektory słoneczne) posiada Bank Ochrony Środowiska. O kredyt w wysokości nawet do 100% zakładanej inwestycji mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i  przedsiębiorcy i klienci indywidualni, którzy mają możliwość spłaty kredytu nawet do 10 lat. Również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listę priorytetowych programów planowanych do finansowania w 2007 roku. Lista uwzględnia finansowanie (do 80% kosztów przedsięwzięcia ze spłatą do 10 lat) budowy kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz opracowania dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie i realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w zadaniach dotyczących ochrony powietrza w postaci kredytów, dotacji, pożyczek. NFOŚiGW wspierać może również zadania nieinwestycyjne m.in.  programy edukacyjne, promocyjne, działalność wydawniczą, konferencje, seminaria o zasięgu krajowym, konkursy i przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Ze względu na sytuację urbanistyczną regionów typowo wiejskich, gdzie małe zagęszczenie budynków oraz wysokie koszty realizacji inwestycji praktycznie nie pozwalają na budowę sieci ciepłowniczej, czy też gazyfikacji, właściwe staje się wykorzystanie OZE. To tam właśnie istnieją dobre warunki dla wykorzystywania energii słonecznej dla celów grzewczych, rolniczych (suszenie płodów rolnych) czy też w agroturystyce. Takie inwestycje w urządzenia pozyskujące energię ze słońca na obszarach wiejskich można realizować przy pomocy wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2006 – 2012. W ramach programu można będzie uzyskać dofinansowanie do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2007