W szczegółach konkursu znajdziemy zapisy, które dopuszczają dofinansowanie większości technologii OZE – od elektrowni wodnych aż do systemów fotowoltaicznych. Z tego powodu bardzo dziwny wydaje się zapis, a dokładnie interpretacja, w myśl której z dofinansowania wykluczone są technologie wykorzystujące energię aerotermalną, a w konsekwencji powietrzne pompy ciepła.

Dla redakcji GLOBEnergia sprawę komentuje Prezes Zarządu Polskiego Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Lachman: „Według naszej wiedzy program powstawał w momencie, kiedy pompy ciepła w Polsce nie były jeszcze uznawane za urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, czyli mniej więcej na początku 2014 roku. Powstawały wówczas tzw. Osie Priorytetowe programów RPO, w których zabrakło wskazania energii aerotermalnej. Naszym zdaniem powodem takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy wśród urzędników i decydentów o tym, że energia aerotermalna jest traktowana jako energia odnawialna. Np. w przypadku zastosowania powietrznej pompy ciepła o współczynniku efektywności SCOP=3, ilość energii odnawialnej stanowi 66% przekazywanego ciepła przez pompę ciepła. W związku z brakiem takich zapisów, naturalną konsekwencją jest wykluczenie tego rodzaju pomp ciepła z programu dofinansowania. Według wiedzy, którą posiadamy, zmiana obecnego zapisu w programach RPO jest dosyć trudna – byłaby możliwa dopiero po kilku latach, w ramach przeglądu programu. W ten nieszczęśliwy sposób pompy ciepła nie zostały ujęte akurat w tym programie, pojawiły się jednak w innych – np. w programie województwa śląskiego. Ze strony PORT PC będziemy starać się zmienić tę sytuację, zgłaszając problem decydentom. Warto zwrócić uwagę na inne występujące bariery rozwoju i brak wsparcia dla tej wysokoefektywnej technologii, jaką reprezentują zarówno powietrzne pompy ciepła, jak również pompy gruntowe, tym bardziej że w ostatnich latach nastąpiły duże zmiany technologiczne właśnie w zakresie technologii tych urządzeń.”

Powietrzne pompy ciepła cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Koszty eksploatacyjne są bardzo niskie, a sama instalacja szybka i nie wymagająca kosztownego dolnego źródła. Warto nadmienić, że praktycznie tylko powietrzne pompy ciepła zostały wyeliminowane z Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie łódzkim.

W komunikacie, na oficjalnej stronie Regionalnych Programów Operacyjnych województwa łódzkiego wyjaśniono, że w ramach typów projektów określonych w działaniu IV.1 Odnawialne źródła energii możliwe jest wsparcie inwestycji dotyczących:

  • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
  • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
  • elektrowni wiatrowych,
  • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
  • instalacji wykorzystujących biomasę,
  • instalacji wykorzystujących biogaz.

W związku z powyższym, w działaniu IV.1 nie są kwalifikowalne koszty odnoszące się do instalacji wykorzystujących inne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w tym energię aerotermalną. Na tej podstawie jednoznacznie można stwierdzić, że powietrzne pompy ciepła, mimo iż są coraz bardziej popularne wśród polskich inwestorów, nie mogą być dofinansowywane w ramach RPO w województwie łódzkim.

Łódzkie prowadzi dofinansowania do OZE w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Odnośnie pomp ciepła w regulaminie programu znajduje się informacja, że dofinansowaniem objęta jest budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Regionalne programy operacyjne to istotne instrumenty polityki regionalnej. Są opracowywane dla każdego województwa indywidualnie. Polegają na dofinansowaniu wielu aspektów działalności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty. Sporo środków przeznaczono nie tylko stricte na odnawialne źródła energii, ale też na zwiększenie efektywności energetycznej czy na szeroko pojętą gospodarkę niskoemisyjną.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwo Łódzkie

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia