Drewno najwyższej jakości to nie OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

shutterstock 79126291
W dniu 20 maja Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w dokumencie nr 13/2013 poinformował o sposobie kwalifikowania drewna i materiału drzewnego na cele ciepłownicze w kontekście rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229). Rozporządzenie dotyczy szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. 

Prezes URE informuje, że do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego. Zgodnie z rozporządzeniem za drewno pełnowartościowe uznaje się „drewno spełniające wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna”
 
shutterstock 3019750
Dowodem na określenie kategorii jakościowej drewna będą między innymi dokumenty wywozowe Nadleśnictw państwowych, dokumenty wystawione przez niezależne podmioty dysponujące uprawnieniami brakarskimi oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna oraz certyfikaty gospodarki leśnej FSC CoC (Chain of Custody). Moc dowodowa wskazanych dokumentów będzie podlegała ocenie dokonywanej przez Prezesa URE w ramach indywidualnych postępowań administracyjnych o wydanie świadectw pochodzenia.
Ponadto, Prezes URE zalecił przedsiębiorcom konieczność stworzenia systemu kontroli dostaw biomasy zgodnych z prawem Unii Europejskiej w celu zapewnienia przejrzystości handlu drewnem lub materiałem drzewnym pomiędzy państwami członkowskimi.
Źródło: URE