Dyrektywy RED i EED, czyli wodór, oszczędzanie energii i rezygnacja z biomasy – zmiany w UE

W dniu 13 lipca 2022 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła raporty dotyczące dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) i dyrektywy o efektywności energetycznej (EED). Oba sprawozdania zostały przyjęte przeważającą większością głosów, ale w dalszym ciągu możliwe są zmiany w tych aktach. Będzie to możliwe podczas następnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 12-15 września. Co się zmieni?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dyrektywa RED

Unia Europejska chce zdynamizować dążenia wspólnoty w zakresie implementacji rozwiązań energetyki odnawialnej. Ma to się stać za pośrednictwem zwiększenia celu UE dotyczącego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto z 40% do 45% w roku 2030, wypełniając tym samym zalecenia REPowerEU.

Do 2030 r. odnawialne źródła energii w budynkach mają stanowić 49% całkowitego zapotrzebowania na energię. Unia skłania się więc ku intensywnej promocji wprowadzania odnawialnej energii elektrycznej i wykorzystania ciepła odpadowego. Jednym z priorytetów jest także zastosowanie odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Prognozowany jest rozwój OZE w ciepłownictwie i chłodzeniu sprowadzający się do wzrostu udziału energii odnawialnej z 1,1% do 2,3%. Uwzględniając ciepło odpadowe, udział wzrośnie do 2,8%. 

Do narzędzi wpływających na rozwój odnawialnych źródeł energii ma zaliczać się:

  • implementacja wysokoefektywnych systemów energetycznych w budynkach;
  • systematyczna wymiana źródeł energii bazujących na paliwach kopalnych;
  • wycofywanie z rynku systemów grzewczych niezdolnych do współpracy z OZE;
  • wprowadzanie mechanizmów wsparcia i finansowania ekologicznych urządzeń dla producentów i kupujących;
  • promowanie systemów hybrydowych opartych o odnawialne źródła energii.

Wodór paliwem przyszłości

Wiele zmian czeka sektor energetyki wodorowej. Po pierwsze zredefiniowano pojęcie “odnawialnego wodoru”. Od teraz obejmuje ona również wodór pochodzący z biogazu lub z biochemicznej konwersji biomasy. 

Po drugie wypracowano system promowania zielonego wodoru. Unia Europejska ma w planie znormalizować rynek wodorowy. Aby to zrealizować, państwa członkowskie mają za zadanie zapewnić jednolity system gwarancji pochodzenia. Umożliwi to wdrażanie technologii wodorowych na terenie całej wspólnoty. 

Co więcej, Komisja Europejska pracuje nad opracowaniem mechanizmów importu wodoru spoza Europy w celu zasilenia europejskiego rynku. Ponadto mają się zmienić przepisy wspierające niskoemisyjny wodór, jednak szczegóły zostaną zawarte w pakiecie dotyczącym regulowania rynku wodoru i gazu bezemisyjnego.

Zrównoważony rozwój vs biomasa

Wykorzystanie biomasy w energetyce ma zostać zredukowane. Zmniejszona ma być również skala wsparcia dla systemów o nią opartych. Odnosząc się do zrównoważonego rozwoju, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła podejście rozróżniające biomasę na pierwotną i wtórną. Dzięki temu rozróżnieniu wsparcie na produkcję bioenergii i uwzględnienie jej w celach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych będzie otrzymywać tylko biomasa wtórna. 

Dyrektywa EED

Unia zwiększa swoje aspiracje w zakresie efektywności energetycznej. Końcowe zużycie energii w UE nie powinno być wyższe niż 740 Mtoe w 2030 r. Maksymalne zużycie energii pierwotnej wyniosłoby wówczas 960 Mtoe. Przepisy obligowałyby państwa członkowskie do wywiązywania się z krajowych wkładów w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia energii końcowej i pierwotnej. 

Wymiana źródeł ogrzewania

Zwiększony zostanie obowiązek corocznego zmniejszania końcowego zużycia energii przez wszystkie organy publiczne. Wzrośnie on z 1,7 % do 2 %. Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych jest kluczowym działaniem, do którego państwa członkowskie powinny zachęcać. Wspomagana ma być przez nowe przepisy dotyczące lokalnego planowania ogrzewania. Nakładać będą one obowiązek nabywania wyłącznie produktów i usług o wysokiej efektywności energetycznej. Co więcej, zastosowane zostaną działania które sprawią, że wybór takich produktów i usług będzie uzasadniony ekonomicznie. 

Oszczędzanie energii

W planach Unii Europejskiej znalazł się też obowiązek oszczędzania energii. Rok 2024 przyniesie zwiększenie obowiązku z 1,5% do 2%. Do połowy 2028 r. 1/4 rocznego zobowiązania może pochodzić z oszczędności osiągniętych dzięki optymalizacji systemów spalania opartych na paliwach kopalnych. Oszczędności wynikające ze stosowania "technologii bezpośredniego spalania paliw kopalnych" w budynkach mieszkalnych będą wyłączone już od 2024 r. 

Źródło: SPIUG

Zobacz również