Poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie poprawa jakości życia mieszkańców naszego kraju jest jednym z priorytetów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 r. Fundusz wyda 10 mld zł na walkę ze smogiem.

Wspieranie projektów i działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza (tzw. walka ze smogiem) jest realizowane z uwzględnieniem założeń przygotowywanej polityki energetycznej Polski. Mając na uwadze te założenia, NFOŚiGW akcentuje szczególnie dofinasowanie inwestycji w zakresie dostaw ciepła systemowego i rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, działania w obszarze efektywności energetycznej oraz działania na rzecz rozwoju elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. W obszarze OZE stawia na dywersyfikację źródeł energii (np. poprzez klastry) i położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii – a więc geotermię i małe elektrownie wodne.

NFOŚiGW przeznaczy do 2020 r. 10 mld zł na dofinasowanie takich projektów.

Będą to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” oraz środki własne Funduszu rozdysponowane w naborach z programów priorytetowych NFOŚiGW.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), gdzie Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” udostępnione będą następujące fundusze:

 • poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – alokacja 150 mln euro;
 • poddziałanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – alokacja 150 mln euro;
 • poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – alokacja 251 mln euro;
 • poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – alokacja 226 mln euro;
 • działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – alokacja 337 mln euro (w tym min. 140 mln euro na obszary o ponadnormatywnych poziomach stężenia pyłów PM10);
 • poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – alokacja 100 mln euro;
 • poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – alokacja 176 mln euro.

Ponadto NFOŚiGW zaplanował 0,5 mld zł na uzupełnienie dofinasowania UE dla beneficjentów I osi priorytetowej. Dotychczas zawarto 194 umowy na kwotę unijnego dofinasowania 1,3 mld zł przy łącznej wartości projektów 1,9 mld zł.

Warto jeszcze dodać, że w ramach POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz jest beneficjentem poddziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Jest to projekt realizowany we współpracy z wojewódzkimi funduszami i województwem lubelskim jako partnerami. Przedsięwzięcie, finansowane ze środków Unii Europejskiej, ma na celu wspieranie samorządu i lokalnej społeczności w działaniach z zakresu oszczędzania energii, efektywności energetycznej, planowania energetycznego i poprawy jakości powietrza. Jako efekt tego projektu przewiduje się m.in. wykształcenie 500 energetyków oraz wsparcie doradcze 800 inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

Z kolei w krajowej ofercie NFOŚiGW znajdują się następujące programy priorytetowe, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza:

 • Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze) – alokacja 2 mld zł;
 • Poprawa jakości powietrza (Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie) – alokacja 1 mld zł;
 • Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce (Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych) – alokacja 1 mld zł;
 • Gepard – Bezemisyjny transport publiczny – alokacja 0,2 mld zł.

NFOŚiGW opracowuje i przewiduje wkrótce uruchomienie nowych programów priorytetowych, których realizacja poprawi jakość powietrza.

Obejmą one takie zagadnienia, jak: samowystarczalność energetyczna, elektromobilność, efektywne energetycznie systemy oświetleniowe.

W dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery w 2016 r. wydatkowano 504,7 mln zł, w tym 263,3 mln zł w formie dotacji. Umowy zawarte w minionym roku w tym obszarze dadzą następujące efekty ekologiczne i energetyczne: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 12,7 tys. ton/rok, zmniejszenie emisji pyłu 590 ton/rok, zmniejszenie emisji dwutlenku siarki 235 ton/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 139,3 tys. GJ/rok.

NFOŚiGW finansuje i będzie finansował większe projekty/inwestycje w tym rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych w miastach. Lokalne projekty obniżania emisji, szczególnie niskiej (szkodliwe pyły i gazy), będą wspierane przez regionalne programy operacyjne (RPO) i programy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także program NFOŚiGW o nazwie Region, w ramach którego zarezerwowano na projekty dotyczące OZE i efektywności energetycznej 116 mln zł.

Źródło: NFOŚIGW

Redakcja GLOBEnergia