Przygotowywane są kolejne uchwały antysmogowe, modernizowane są te obowiązujące, otwierane są nowe źródła finansowania.

To właśnie o sukcesach tych ostatnich działań chcemy dzisiaj napisać. Oto dwa przykłady aktywnych działań na rzecz polepszania jakości życia Polskiego społeczeństwa!

Bank Światowy i walka polskich samorządów o czyste powietrze

Eksperci Banku Światowego, którzy odwiedzili polskie samorządy są ukierunkowani na wypracowanie mechanizmów pomocy w walce o czyste powietrze. Spotkania z przedstawicielami samorządów: wojewódzkiego, Katowic, Częstochowy, Rybnika oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mają posłużyć do zebrania informacji, które w dalszym etapie posłużą do przedstawienia konkretnych propozycji.

Eksperci z województwa śląskiego przedstawili dotychczasowe dokonania i metody walki ze smogiem na terenie województwa. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziły programy Funduszu skierowane do indywidualnych odbiorców realizowane wraz z gminami i te, które są autorskim naszym pomysłem, czyli SMOG STOP.

W ramach pierwszej edycji programu SMOG STOP zlikwidowanych zostało 750 dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w drugiej edycji na podobną kwotę ponad 4 milionów złotych dotacji złożono już ponad 4200 wniosków. Efekty akcji edukacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego przynoszą konkretne dla czystego powietrza efekty – podkreśla prezes NFOŚiGW w Katowicach,  Andrzej Pilot.

Niemniej, by przymierzyć się do definitywnego rozwiązania problemu przestarzałych i emitujących nadmiar zanieczyszczeń pieców opalanych węglem konieczne są rozwiązania systemowe, obejmujące cały kraj i angażujące środki budżetowe, a jeśli będą takie możliwości, to także pieniądze Banku Światowego. Dlatego takie spotkania warte są zaangażowania i ścisłego współdziałania z takimi instytucjami. – dodaje.

Po spotkaniach i rozmowach eksperci Banku Światowego będą mieć czas na analizy i przemyślenia, zapowiedzieli także przesłanie kolejnych pytań, by w we wrześniu pojawiła się część diagnostyczna w postaci raportu tej organizacji. Ten odpowie na takie pytania, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności i czy w realizację projektu angażować Komisję Europejską.

Małopolska – dodatkowe 5 mln zł na walkę z niską emisją

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (wpłynęło 81 wniosków na łączną kwotę ponad 30 mln. zł) oraz z uwagi na priorytetowe znaczenie inwestycji z zakresu ochrony powietrza dla stanu środowiska na terenie województwa małopolskiego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. podjęła decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych w ramach Programu o dodatkowe 5 mln zł.

Decyzja Rady Nadzorczej pozwala na podjęcie przez Zarząd funduszu ponownej oceny 68 wniosków, które nie otrzymały pierwotnie dofinansowania.

Zarząd funduszu przypomina, że maksymalna kwota dotacji na pojedyncze zadanie wynosić będzie ok. 300 tys. zł. Informacja o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych gmin w ramach zwiększonej alokacji przekazana zostanie po podjęciu uchwał przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach, WFOŚiGW w Krakowie

Redakcja GLOBEnergia