Dziennik budowy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dziennik budowy

Zgodnie z art 45.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane „dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ”.

 

zobacz także:

Okna w budynkach pasywnych

Dziennik budowy wydawany jest dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Prowadzony jest jako zeszyt formatu A-4, do którego chronologicznie wprowadza się wpisy dotyczące zdarzeń zachodzących na budowie. Każda strona zeszytu powinna posiadać pieczęć organu wydającego ten dokument.Na stronie tytułowej dziennika powinny być zamieszczone następujące informacje:
-numer dziennika budowy (wydawany przez organ),
-data wydania dziennika budowy,
-liczba stron dziennika budowy,
-dane personalne inwestora,
-dane dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy),
-numer i data wydania pozwolenia na budowę.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy posiada kierownik budowy. Dlatego też przed  rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Wszelkie kwestie techniczne dotyczące sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej a także informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

Podstawowym zadaniem dziennika budowlanego jest rejestracja przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności mających miejsce podczas wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Powinien on być prowadzony w sposób czytelny tak, aby można było odtworzyć kolejność zdarzeń na budowie.

Osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku są:
-inwestor,
-inspektor nadzoru inwestorowskiego,
-projektant,
-kierownik budowy,
-kierownik robót budowlanych,
-geodeci pracujący na terenie budowy,
-pracownicy organów nadzoru budowlanego,

 

zobacz także:

Pozwolenie na budowę co gdzie i jak?

Pod każdym wpisem powinny być zamieszczone takie informacje jak: data wpisu, imię i nazwisko osoby dokonującej wpis, pełniona funckja., nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.
W przypadku kiedy podczas wykonywanych robót nastąpi zmiana osoby pełniącej funckję kierowniczą w dzienniku musi być dokonany wpis określający stan zaawansowania i zabezpieczenia danej budowy. Zamknięcie budowy lub też kontynuację w następnym numerowanym tomie stwierdza kierownik budowy dokonując wpisu w dzienniku. Równocześnie pracownicy organów nadzoru budowlanego zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na budowie.

Więcej artykułów na stronie: www.termo24.pl