ECO MIASTO – francuska inicjatywa dla polskich gmin pod patronatem NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Inicjatywa Ambasady Francuskiej to szereg proekologicznych przedsięwzięć skierowanych do polskich samorządów, które połączone są z konkursem realizowanym w kategoriach zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Dotychczas w trzech edycjach konkursowych wyróżniono 15 polskich miast.

Patronatem objął wydarzenie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadeklarował także dalszą współpracę oraz pomoc. NFOŚIGW włączy się m.in. w towarzyszący konkursowi cykl seminariów tematycznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które odpowiadają kategoriom konkursowym.

Realizowane w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS) projekty energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego (SOWA), niskoemisyjnego transportu miejskiego (GAZELA), a także zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej to elementy przygotowywanej i realizowanej przez NFOŚiGW oferty, które są kompatybilne z ideą, celem i obszarem inicjatywy ECO MIASTO.

W ramach koordynowanych przez NFOŚiGW projektów dotowanych przez Norweski Mechanizm Finansowy w polskich miastach przeprowadzono kilkadziesiąt działań w obszarze oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii. W programie priorytetowym NFOŚiGW Opracowanie programów gospodarki niskoemisyjnej uczestniczyło 35% polskich gmin.

Aktywnościami NFOŚiGW, które na bieżąco wspierają proekologiczne działania miast są: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz oze, a także pełnienie funkcji Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów. Narodowy Fundusz zapewnia zainteresowanym samorządom wsparcie techniczne procedury przystąpienia do Porozumienia (przystąpiło do niego 57 polskich miast; miasto Płock rozszerzyło swoje zobowiązania, przystpując do Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii), promowania jego idei, a także pomoc we wdrażaniu Planów na rzecz zrównoważonej energii.

Wsparcie doradcze to partnerski projekt NFOŚiGW (jako partnera wiodącego) oraz 14 WFOŚiGW i Województwa Lubelskiego, którego celem jest przygotowywanie planów dla gospodarki niskoemisyjnej w miastach oraz wyszkolenie dla potrzeb samorządów 500 gminnych energetyków.
Budżet projektu wynosi 30 mln euro i jest on całkowicie pokrywany ze środków unijnych.

Źródło: nfosigw.gov.pl