26 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość zakończenia budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Jest to jedna z pierwszych w Polsce tego typu instalacji, wybudowana w zaledwie dwa lata. Odpady komunalne przywożone z gmin objętych projektem będą utylizowane z odzyskiem ciepła oraz energii elektrycznej, które otrzymają mieszkańcy Bydgoszczy.
Rocznie planuje się unieszkodliwianie 180 tys. ton odpadów komunalnych. W ramach procesu przetwarzania odpadów wytworzona zostanie energia cieplna i elektryczna na poziomie:

– 778 tys. GJ ciepła rocznie,
– 54 tys. MWh prądu elektrycznego rocznie.

Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 12 marca 2009 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Bydgoskim Parku Przemysłowym.
Bydgoska ekoelektrociepłownia zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej.

W Europie funkcjonuje i świetnie sprawdza się ponad 400 podobnych zakładów termicznego przekształcania odpadów. W Szwecji instalacje działają nawet na obszarze Parków Narodowych, w Wiedniu zaś w centrum miasta. Bydgoszcz czerpiąc wzorce od doświadczonych krajów Unii Europejskiej wybudowała bezpieczny i nowoczesny zakład, spełniający surowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Poziom emisji będzie stale monitorowany, a informacje te udostępniane na bieżąco mieszkańcom” – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura. „30 września 2013 roku wbijaliśmy łopaty na placu budowy. Minęło 787 dni i dzisiaj mamy ogromny sukces. Każdy może go zobaczyć i dotknąć.” – dodał podczas uroczystości otwarcia.

Źródło: pronatura.bydgoszcz.pl, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska